Косарєва Галина Сергіївна


доцент б.в.з. кафедри української філології та міжкультурної комунікації
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат філологічних наук

Освіта та професійний шлях

У 1994-1999 рр.  Галина Сергіївна навчалась у Миколаївському педагогічному інституті на філологічному факультеті, який було закінчено з відзнакою за спеціальністю «Українська мова і література». У 2005 р. одержала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури в МДУ ім. В.О.Сухомлинського. З 09.2012 р. – прийнята на роботу до ЧНУ імені Петра Могили на посаду в.о. старшого викладача. З 09.2013 р. – працювала на посаді ст.викладача кафедри української філології, теорії та історії літератури. З 09.2015 р. – і дотепер – працює на посаді доцента (б.в.з.) кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Основи наукових досліджень», «Методика навчання української літератури у ЗОШ», «Методика викладання літератури у ВНЗ», «Вступ до літературознавства».

 

Захист дисертації

2010 р. – захист кандидатської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему: «Художня рецепція давньоукраїнських літературних пам’яток у творчості Валерія Шевчука».

 

Міжнародне стажування

2016 р. – стажування на базі Софійського університету ім. Св. Климента Охридського (104 години) та отримала Посвідчення про успішне проходження курсу.

 

Наукові інтереси: медієвістика, сучасна українська література, компаративні студії, інтермедіальний дискурс.

 

Науково-методична робота

Автор понад 25 наукових статей у фахових українських та закордонних виданнях. У 2013 році було надруковано монографію «Давньосвіт Валерія Шевчука : художня рецепція старовинних літературних пам’яток». Бере участь у щорічних Міжнародних, Всеукраїнських конференціях, симпозіумах, серед них: V Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час», Міжнародна наукова конференція «Гендерні та постколоніальні студії у слов’янських літературах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи»; Міжнародна наукова конференція «XVІ Сковородинівські читання», (ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); Всеукраїнська наукова конференція «Шевченко. Матриця. Перезавантаження» (ЧДУ ім. П. Могили); Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція з україністики «Діалог мов-діалог культур. Україна і світ» (м. Мюнхен, Університет імені Людвіга та Максиміліана, (Інститут слов’янської філології); «Слов’янські студії», а також є редактором наукового збірника «Студентські наукові студії». Має статті, що входять до наукометричної бази Index Copernicus: див за посиланням: https://www.academia.edu/18574649/Studia_methodologica_40. Є автором методичних рекомендацій, зокрема: Косарєва Г. С. Кваліфікаційна робота студента-філолога: [методичні рекомендації] / Г. С. Косарєва. – Миколаїв : Вид-во, ЧДУ імені Петра – Вип. 234. – Могили, 2015. – 68 с.

Google Scholar

Електронна адреса: kgala7705@gmail.com

Телефон: (0512) 76-92-80

Основні публікації

 • Косарєва Г. С. Метафори Міленіуму в романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшего / Г. С. Косарєва // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 192., Вип. 180.Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – С. 77–81.
 • Косарєва Г. С. Барокова емблема заголовка як актуалізація герменевтичного коду твору (на матеріалі роману Валерія Шевчука «На полі смиренному» / Г. С. Косарєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» / За ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Том 4.–Випуск 10. – Миколаїв: МНУ іменіВ.О.Сухомлинського, 2012. – С. 100–103.
 • Косарєва Г. С. «Пост/гуманістичні маркери прози Валерія Шевчука (на матеріалі роману «Роман Юрби) / Г. С. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії : Збірник наукових праць. Вип. 10 – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – С. 184 –193.
 • Косарєва Г. С. Сакральні виміри прози Валерія Шевчука (на матеріалі романів «На полі смиренному», «Три листки за вікном») / Г. С. Косарєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 224. Вип. 212. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – С. 45–49.
 • Косарєва Г.С. Ґендерні аспекти інтерпретації літературної творчості Валерія Шевчука / Г. С. Косарєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 231. Вип. 219. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – С. 62–67.
 • Косарєва Г.С. Поколіннєва альтернатива в романі Ференца Молнара «Хлопчики з вулиці Пала» та в однойменній екранізації Золтана Фабрі / Г. С. Косарєва // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 239. Вип. 227. Філологія.Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2014. – С. 35–39.
 • Косарєва Г. С. Проблема ідентичності персонажів у часопросторових площинах в українсько-польській сучасній прозі (на матеріалі роману Юрія Винничука «Танґо смерті» та повісті Лукаша Сатурчака «Gаlіція» / Г. С. Косарєва // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакторсько-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 138 –144. Studia methdologica включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (http://journals.indexcopernicus.com/Studia+methodologica,p1545,3.html) Див. статтю на сайті: https://www.academia.edu/18574649/Studia_methodologica_40
 • Косарєва Г. С. Опозиція образів «Свій-Чужий» у сучасній українській та польській прозі (на матеріалі романів Юрія Винничука «Танґо смерті» та Стефана Хвіна «Ганеман» /                      Г. С. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії : Збірник наукових праць. Вип. 12. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 303 –312.
 • Косарєва Г. С. «Воццек» Ю. Іздрика як літературний і віртуальний текст крізь призму постмодерністської тілесності / Г. С. Косарєва //  Наукові праці: науково-методичний журнал.  Т. 241. Вип. 227. Філологія Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2015. – С.  35– 39.
 • Косарєва Г. С. Ієрогліфи любові, закодовані книгою змін…»: поетика (о)мовлення тіла у творчості Лесі Мудрак / Г.С. Косарєва // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 271. Вип. 259. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П.Могили, 2016. – С. 85–89.
 • Косарєва Г. С. «Абрикосові дерев, вирвані з корінням…»: топос дому у поезіях Любові Якимчук / Г. С. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі : зб. наук. пр.  / гол. ред Н.О.Висоцька.- К. : ВЦ КНЛ, 2016. – Вип. 13. – С. 300-311.

Опубліковані статті у зарубіжних фахових виданнях

 • Косарєва Г.С. Топос міста у поетичній рецепції Валерія Шевчука / Г.С. Косарєва // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik  “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Verlag Otto Sagner, München – P. 286-293.-  Мюнхен, 2016. ISBN (eBook): 978-3-86688-562-2 mit farb. Abb.; 678 S. (Щорічний науковий збірник Шостої міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції з україністики  “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. Випуск 2016 р. Видавництво: Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2016. (80 годин).

Опубліковані статті у вітчизняних фахових виданнях, що індексується у наукометричних базах   Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory (#), CiteFactor

 • Косарєва Г. С. Творчість Тараса Шевченка в інтертекстуальному дискурсі поетів-вісімдесятників / Г. С. Косарєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Філологічні науки / [гол. ред.. П. Ю. Саух].- Житомир:  вид-во Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 53-58.
 • Косарєва Г. С. Ієрогліфи любові, закодовані книгою змін…»: поетика (о)мовлення тіла у творчості Лесі Мудрак / Г.С. Косарєва // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 271. Вип. 259. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П.Могили, 2016. – С. 85–89.
 • Косарєва Г. С. «Абрикосові дерева, вирвані з корінням…»: топос дому у поезіях Любові Якимчук / Г. С. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі : зб. наук. пр.  / гол. ред Н.О.Висоцька.- К. : ВЦ КНЛ, 2016. – Вип. 13. – С. 300-311.

Опубліковані статті у вітчизняних фахових виданнях, що індексується у науко метричних базах   Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory (#), CiteFactor

 • Косарєва Г. С. Творчість Тараса Шевченка в інтертекстуальному дискурсі поетів-вісімдесятників / Г. С. Косарєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Філологічні науки / [гол. ред.. П. Ю. Саух].- Житомир:  вид-во Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 53-58.

Наукова робота з учнівською молоддю за програмою з позашкільної освіти у складі  Миколаївського територіального відділення Малої академії наук

Наукова  робота у дослідницько-експериментальному напряму гуртка МАН «Літературна творчість» (при ОБХТ, м. Миколаїв), з вересня 2017 року-  на базі Миколаївського обласного Центру туризму є лектором секційного гуртка МАН «Журналістика» (проведення лекційних занять, підготовка у написанні учнями МАН наукової роботи, захист робіт 17.02.2017).

 

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут