Галина Сергіївна Косарєва


доцент б.в.з. кафедри української філології, теорії та історії літератури
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат філологічних наук

Освіта та професійний шлях

У 1994-1999 рр.  Галина Сергіївна навчалась у Миколаївському педагогічному інституті на філологічному факультеті, який було закінчено з відзнакою за спеціальністю «Українська мова і література». У 2005 р. одержала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури в МДУ ім. В.О.Сухомлинського. З 09.2012 р. – прийнята на роботу до ЧНУ імені Петра Могили на посаду в.о. старшого викладача. З 09.2013 р. – працювала на посаді ст.викладача кафедри української філології, теорії та історії літератури. З 09.2015 р. – і дотепер – працює на посаді доцента (б.в.з.) кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Основи наукових досліджень», «Методика навчання української літератури у ЗОШ», «Методика викладання літератури у ВНЗ», «Вступ до літературознавства».

 

Захист дисертації

2010 р. – захист кандидатської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему: «Художня рецепція давньоукраїнських літературних пам’яток у творчості Валерія Шевчука».

 

Міжнародне стажування

2016 р. – стажування на базі Софійського університету ім. Св. Климента Охридського (104 години) та отримала Посвідчення про успішне проходження курсу.

 

Наукові інтереси: медієвістика, сучасна українська література, компаративні студії, інтермедіальний дискурс.

 

Науково-методична робота

Автор понад 25 наукових статей у фахових українських та закордонних виданнях. У 2013 році було надруковано монографію «Давньосвіт Валерія Шевчука : художня рецепція старовинних літературних пам’яток». Бере участь у щорічних Міжнародних, Всеукраїнських конференціях, симпозіумах, серед них: V Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час», Міжнародна наукова конференція «Гендерні та постколоніальні студії у слов’янських літературах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи»; Міжнародна наукова конференція «XVІ Сковородинівські читання», (ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); Всеукраїнська наукова конференція «Шевченко. Матриця. Перезавантаження» (ЧДУ ім. П. Могили); Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція з україністики «Діалог мов-діалог культур. Україна і світ» (м. Мюнхен, Університет імені Людвіга та Максиміліана, (Інститут слов’янської філології); «Слов’янські студії», а також є редактором наукового збірника «Студентські наукові студії». Має статті, що входять до наукометричної бази Index Copernicus: див за посиланням: https://www.academia.edu/18574649/Studia_methodologica_40. Є автором методичних рекомендацій, зокрема: Косарєва Г. С. Кваліфікаційна робота студента-філолога: [методичні рекомендації] / Г. С. Косарєва. – Миколаїв : Вид-во, ЧДУ імені Петра – Вип. 234. – Могили, 2015. – 68 с.

 
Google Scholar

Електронна адреса: Halyna.Kosaryeva@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-92-80
 

Основні публікації

 • Косарєва Г. С. Метафори Міленіуму в романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшего / Г. С. Косарєва // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 192., Вип. 180.Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – С. 77–81.
 • Косарєва Г. С. Барокова емблема заголовка як актуалізація герменевтичного коду твору (на матеріалі роману Валерія Шевчука «На полі смиренному» / Г. С. Косарєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» / За ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Том 4.–Випуск 10. – Миколаїв: МНУ іменіВ.О.Сухомлинського, 2012. – С. 100–103.
 • Косарєва Г. С. «Пост/гуманістичні маркери прози Валерія Шевчука (на матеріалі роману «Роман Юрби) / Г. С. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії : Збірник наукових праць. Вип. 10 – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – С. 184 –193.
 • Косарєва Г. С. Сакральні виміри прози Валерія Шевчука (на матеріалі романів «На полі смиренному», «Три листки за вікном») / Г. С. Косарєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 224. Вип. 212. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – С. 45–49.
 • Косарєва Г.С. Ґендерні аспекти інтерпретації літературної творчості Валерія Шевчука / Г. С. Косарєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 231. Вип. 219. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – С. 62–67.
 • Косарєва Г.С. Поколіннєва альтернатива в романі Ференца Молнара «Хлопчики з вулиці Пала» та в однойменній екранізації Золтана Фабрі / Г. С. Косарєва // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 239. Вип. 227. Філологія.Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2014. – С. 35–39.
 • Косарєва Г. С. Проблема ідентичності персонажів у часопросторових площинах в українсько-польській сучасній прозі (на матеріалі роману Юрія Винничука «Танґо смерті» та повісті Лукаша Сатурчака «Gаlіція» / Г. С. Косарєва // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакторсько-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 138 –144. Studia methdologica включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (http://journals.indexcopernicus.com/Studia+methodologica,p1545,3.html) Див. статтю на сайті: https://www.academia.edu/18574649/Studia_methodologica_40
 • Косарєва Г. С. Опозиція образів «Свій-Чужий» у сучасній українській та польській прозі (на матеріалі романів Юрія Винничука «Танґо смерті» та Стефана Хвіна «Ганеман» /                      Г. С. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії : Збірник наукових праць. Вип. 12. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 303 –312.
 • Косарєва Г. С. «Воццек» Ю. Іздрика як літературний і віртуальний текст крізь призму постмодерністської тілесності / Г. С. Косарєва //  Наукові праці: науково-методичний журнал.  Т. 241. Вип. 227. Філологія Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2015. – С.  35– 39.
 • Косарєва Г. С. Ієрогліфи любові, закодовані книгою змін…»: поетика (о)мовлення тіла у творчості Лесі Мудрак / Г.С. Косарєва // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 271. Вип. 259. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П.Могили, 2016. – С. 85–89.
 • Косарєва Г. С. «Абрикосові дерев, вирвані з корінням…»: топос дому у поезіях Любові Якимчук / Г. С. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі : зб. наук. пр.  / гол. ред Н.О.Висоцька.- К. : ВЦ КНЛ, 2016. – Вип. 13. – С. 300-311.

Опубліковані статті у зарубіжних фахових виданнях

 • Косарєва Г.С. Топос міста у поетичній рецепції Валерія Шевчука / Г.С. Косарєва // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik  “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Verlag Otto Sagner, München – P. 286-293.-  Мюнхен, 2016. ISBN (eBook): 978-3-86688-562-2 mit farb. Abb.; 678 S. (Щорічний науковий збірник Шостої міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції з україністики  “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. Випуск 2016 р. Видавництво: Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2016. (80 годин).

Опубліковані статті у вітчизняних фахових виданнях, що індексується у наукометричних базах   Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory (#), CiteFactor

 • Косарєва Г. С. Творчість Тараса Шевченка в інтертекстуальному дискурсі поетів-вісімдесятників / Г. С. Косарєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Філологічні науки / [гол. ред.. П. Ю. Саух].- Житомир:  вид-во Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 53-58.
 • Косарєва Г. С. Ієрогліфи любові, закодовані книгою змін…»: поетика (о)мовлення тіла у творчості Лесі Мудрак / Г.С. Косарєва // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 271. Вип. 259. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П.Могили, 2016. – С. 85–89.
 • Косарєва Г. С. «Абрикосові дерева, вирвані з корінням…»: топос дому у поезіях Любові Якимчук / Г. С. Косарєва // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі : зб. наук. пр.  / гол. ред Н.О.Висоцька.- К. : ВЦ КНЛ, 2016. – Вип. 13. – С. 300-311.

Опубліковані статті у вітчизняних фахових виданнях, що індексується у науко метричних базах   Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory (#), CiteFactor

 • Косарєва Г. С. Творчість Тараса Шевченка в інтертекстуальному дискурсі поетів-вісімдесятників / Г. С. Косарєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Філологічні науки / [гол. ред.. П. Ю. Саух].- Житомир:  вид-во Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 53-58.

Наукова робота з учнівською молоддю за програмою з позашкільної освіти у складі  Миколаївського територіального відділення Малої академії наук

Наукова  робота у дослідницько-експериментальному напряму гуртка МАН «Літературна творчість» (при ОБХТ, м. Миколаїв), з вересня 2017 року-  на базі Миколаївського обласного Центру туризму є лектором секційного гуртка МАН «Журналістика» (проведення лекційних занять, підготовка у написанні учнями МАН наукової роботи, захист робіт 17.02.2017).

 

Події та оголошення


листопада
27
Розклад підготовчих курсів

Розклад підготовчих курсів (субота) Розклад підготовчих курсів (будні)

жовтня
23
Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу

  Шановні колеги! У рамках підтримки Руху відкритого доступу наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили пропонує Вам серію вебінарів від фахівців Scopus  та Web of Science, що відбудуться 23-25 жовтня 2018  Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до …

Відкрито конкурс мобільності для студентів за програмою Еразмус + КА107 на другий семестр 2018-2019 навчального року в Університеті Кадісу, Іспанія

Студенти програми Erasmus + КА107 отримують стипендію для проходження навчання. Стипендія не покриває всі витрати студента, а являє собою лише економічну допомогу для оплати можливих витрат, пов’язаних з перебуванням за кордоном. Усі студенти, які бажають взяти участь у програмі мобільності, повинні принести до міжнародного …