Докторантура


Спеціальності та перелік документів які необхідні для вступу  до докторантури.

Спеціальності, з яких відкрито докторантуру в ЧНУ імені Петра Могили:

 • 032 Історія та археологія 
 • 035 Філологія
 • 052 Політологія
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія

Перелік документів для вступу до докторантури:

 1. Заява на ім’я ректора. Резолюція кафедри на заяві.
 2. Витяг з протоколу засідання кафедри.
 3. Копія диплома про вищу освіту.
 4. Копія диплома кандидата наук
 5. Копія атестата доцента.
 6. Список публікацій.
 7. Розгорнутий план дисертації.
 8. Календарний план виконання роботи.
 9. Особовий листок з обліку кадрів.
 10. Автобіографія.
 11. Копія паспорта (1 стор., 2 стор. та сторінка з реєстрацією місця проживання).
 12. Копія ідентифікаційного коду.
 13. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см..

Діяльність докторантури ЧНУ імені Петра Могили

Загальна кількість осіб, які навчаються в докторантурі ЧНУ імені Петра Могили, – 6 докторантів бюджетної форми навчання. Кількісні показники прийому, випуску та захисту докторських дисертацій в 2011-2019 рр.

Захищені дисертації аспірантами та співробітниками ЧНУ імені Петра Могили у 2011 – 2019 рр.

Захищені докторські дисертації

2011 рік

1

Пельтек Людмила Володимирівна

Розвиток регіональної промислової політики держави в ринкових умовах

25.00.02 – державне управління

2011

2

Євтушенко Олександр Никифорович

Державна влада і місцеве самоврядування в умовах модернізації політичної системи сучасного українського суспільства

23.00.02 – політичні інститути та процеси

2011

3

Сінкевич Євген Григорович

Краківська історична школа в польській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХІ століття

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

2011

2012 рік

1

Кузьменко Олександр Борисович

Ресурсноощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2012

2

Ханстантинов Віталій Олександрович

23.00.02 – політичні інститути та процеси

2012

2013 рік

1

Пронь Тетяна Михайлівна

Міждержавний обмін територіями і населеням СРСР/ України й Польщі в 1944-1951 роках та його наслідки

07.00.02 – всесвітня історія

2013

2

Сорока Світлана Вікторівна

Механізми взаємодії вищих органів державної влади України в процесі реалізації управлінських функцій

25.00.02 – механізми державного управління

2013

3

Яненкова Ірина Георгіївна

Організаційний ресурс інноваційного розвитку економіки

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

2013

4

Великий Юрій Володимирович

Стратегічний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України: теорія, методологія та практика регулювання

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

2013

2014 рік

1

Коваль Ганна Володимирівна

Розвиток механізмів формування та реалізації державної молодіжної політики України на регіональному рівні.

25.00.02 – механізми державного управління

2014

2

Міронова Ірина Сергіївна

Формування та розвиток поштових та поштово-телеграфних установ на півдні України (остання чверть 18-го поч. 20-го ст.)

07.00.01 – Історія України

2014

3

Левченко Лариса Леонідівна

Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки кінця 18-го початку 21-го ст.

27.00.02 – документознавство, архівознавство

2014

2015 рік

1

Стоян Олександра Юріївна

Розвиток механізмів державного регулювання сфери відновлювальної енергетики в Україні

25.00.02 – механізми державного управління

27 червня 2015

2

Палагнюк Юліана Вікторівна

Механізми формування та реалізації державної євроінтеграційної політики України

25.00.02 – механізми державного управління

2015

3

Седляр Юлія Олександрівна

Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполярної доби

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

2015

4

Ковалевська Оксана Петрівна

Механізми реалізації державної житлової політики в Україні на різних рівнях управління

25.00.02 – механізми державного управління

2015

2016 рік

1

Гожий Олександр Петрович

Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів

05.13.06 – інформаційні технології

2016

2

Монахова Тетяна Василівна

Сучасні стратегії текстотворення в українській мові

10.02.01 – українська мова

2016

3

Чернозуб Андрій Анотолійович

Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості

03.00.13 – фізіологія людини

жовтень

2016

2017 рік
1 Лазарєва Олена Володимирівна Теоретичні та методологічні засади формування інноваційної моделі регіонального сільськогосподарського землекористування 08.00.06 – економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища

 

01.17
2 Зак Максим Юрійович Хронічний гастрит у хворих на остеоартроз: клініко – прогностичні, морфофункціональні та терапевтичні аспекти. 24.02.17.
3 Андріяш Вікторія Іванівна. Модернізація механізмів державного управління етнополітичними процесами в Україні в умовах глобалізації 25.00.02 – механізми державного управління 29.03.17
4 Трунов Олександр Миколайович Розвиток методів та засобів створення АСК глибоководними технологічними комплексами 05.13.07 – автоматизація процесів керування 12.17