081 Право (Практика і працевлаштування)


Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальності 081 «Право» передбачає проходження двох видів практики: асистентської та переддипломної практики.

Асистентська практика проводиться на VІ курсі спеціальності 081 «Право» на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Базою асистентської практики є кафедри юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Консультування практикантів проводять викладачі-консультанти кафедр юридичного факультету.

Основна мета асистентської практики – підготовка до цілісного виконання функцій викладача з дисциплін, що викладаються на юридичному факультеті  і куратора групи, до проведення системи навчально-виховної роботи зі студентами університету. Зміст діяльності студентів у ході навчально-виховної практики повинен бути максимально наближеним до реальної професійної діяльності викладача.

Найважливіше завдання практикантів у період асистентської практики – навчитися виконувати функції викладача-предметника і куратора групи в органічній єдності, здійснювати єдність навчального і виховного процесів для реалізації задач навчання і виховання студентів.

Асистентська практика охоплює двотижневий період щоденної систематичної роботи зі студентами університету, тому створюються сприятливі умови для глибокого цілісного й систематичного вивчення студентів, постійного спілкування з ними. Безпосереднє щоденне спілкування зі студентами, поступове «пізнавання» зміцнює і розвиває інтерес, породжує захопленість до педагогічної діяльності. Практиканти в повній мірі відчувають себе викладачами-вихователями, відповідальними за якість навчання і виховання студентів, набирають досвід самостійних вирішень педагогічних задач у конкретних ситуаціях. Ця практика в найбільшій мірі сприяє розвиткові громадської самосвідомості викладача, професійної позиції.

Специфікою асистентської практики є також те, що практиканти на певний період стають членами кафедри і, таким чином, підкоряються розпорядку університету, керуються єдиними вимогами до студентів, дотримуються єдиного плану роботи та трудової дисципліни. Як члени колективів вони беруть активну участь в організації колективної педагогічної думки – на засіданнях кафедри історії, методичних об’єднаннях, семінарах, вивчають і узагальнюють досвід кращих викладачів.

Взаємини студентів-практикантів з викладачами повинні будуватися на основі поваги, доброзичливості, взаєморозуміння, творчого обговорення педагогічних проблем.

 

Переддипломна практика проводиться на VІ курсі спеціальності 081 «Право» та є завершальним етапом підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, що проводиться на випускному курсі студентів за освітньою програмою «магістра» з метою поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих студентами знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності. Під час цієї практики студент здійснює збір фактичних матеріалів для виконання дипломної проекту роботи. Переддипломна практика повинна передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) з проблем відповідної галузі з метою набуття студентами компетенцій інноваційного характеру, навичок науково-дослідної (творчої) або управлінської діяльності.

Основна мета переддипломної практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузях їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних в ЧНУ імені Петра Могили, професійних компетентностей для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, й полягає у:

  •  набутті практичних навичок роботи та застосуванні отриманих базисних і спеціалізованих знань і набутих у процесі вузівського навчання відповідних навичок роботи за певним напрямком юридичної діяльності за місцем проходження в установі юридичного профілю (юридичної установи у цілому, чи юридичного структурного підрозділу неюридичної установи, підприємства);
  • збиранні та аналітичній обробці матеріалів для дипломної роботи студента, відповідно до обраного ним напрямку і теми дослідження;
  • вивченні питань з охорони праці в установі за місцем проходження переддипломної практики.

Тривалість переддипломної практики – п’ять тижнів.

Переддипломна практика студентів ЧНУ імені Петра Могили проводиться на базах практики, які забезпечують виконання освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Студенти мають право надавати пропозиції щодо місця проходження практики, проходити там практику з дозволу випускаючих кафедр та деканату.

База практики призначається студентові згідно із напрямком та відповідно до теми обраної дипломної роботи.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) ЧНУ імені Петра Могили завчасно укладає договір на проведення практики.

З метою надійного забезпечення студентів належними базами переддипломної практики укладені довгострокові договори про співробітництво щодо проведення практик студентами юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили, а саме:

  • з Державною судовою адміністрацією України (ДСА України);
  • з Миколаївським адміністративним окружним судом;
  • з Господарським судом Миколаївської області;
  • з головним управлінням юстиції в Миколаївській області;
  • з ГУНП України в Миколаївській області.