061 Журналістика


Базою для проведення навчальної практики є навчальний медіацентр ЧНУ ім. Петра Могили. Творчу, виробничу та переддипломну практику студенти проходять у навчальному медіацентрі ЧНУ імені Петра Могили та в засобах масової інформації міста. Вона є завершальним етапом у практичній підготовці студентів до роботи журналістами.

Студенти зобов’язані пройти практики у встановлені навчальним планом терміни, виконати програму практик, скласти визначений програмою звіт. Під час практики студенти повинні дотримуватися встановлених правил техніки безпеки.

Керівники практики від кафедр забезпечують організацію і проведення практик відповідно до навчального плану, наскрізної і робочих програм практик, проводять інструктажі студентів та контролюють дотримання ними правил техніки безпеки, контролюють проходження практики, оцінюють її результати відповідно до поданих студентами звітів.

Навчальна практика (ІІІ триместр)

Навчальна практика – вид професійної практики, спрямованої на знайомство з основами майбутньої професійної діяльності, оволодіння первинними професійними уміннями.

Мета навчальної практики:

 • знайомство зі специфікою роботи редакцій різних видів ЗМІ;
 • виявлення характеру технічної оснащеності установ ЗМІ;
 • аналіз особливостей практичної діяльності журналіста;
 • набуття навичок підготовки новинних матеріалів. У результаті проходження практики студенти повинні: Знати:
 • основні поняття та методи журналістики;
 • основи організації роботи редакції різних ЗМІ;
 • особливості роботи журналіста під час підготовки матеріалів;
 • основні форми і методи роботи з текстом. Уміти:

 • обирати необхідні технології і засоби вирішення поставлених завдань;
 • налагоджувати контакти з організаціями, посадовими особами;
 • проводити опитування широкого кола читачів/слухачів/глядачів;
 • оперативно реагувати   на   події,    брати   участь   у                    підготовці матеріалів різних жанрів.

Набути     навичок:

 • планування діяльності зі збору й аналізу інформації на задану редакцією тему;
 • пошуку вихідних даних (відомостей про людей, факти, проблеми, ситуації тощо).

Для підбиття підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують комісію про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад групи студентів, які пройшли практику, їхню дисципліну, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та від бази практики, результати захисту підсумкових робіт практики.

Загальна оцінка за практику – 100 балів, із них 30 балів студент безпосередньо може набрати на заліку.