052 Політологія


Інформація про практику

Студенти кафедри політичних наук, проходять навчальну практику, виробничу практику 1, виробничу практику 2, асистентську та переддипломну, передбачену освітньою програмою.

 1. Навчальна практика студентів є обов’язковою складовою підготовки фахівців зі спеціальності “Політологія”. Навчальна практика – перший етап навчання студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», у процесі якого студенти здобувають початкові вміння й формують навички фахової діяльності.

Згідно з навчальними планами практика проводиться на IІ курсі загальною тривалістю 2 тижні.

Метою практики є закріплення  й поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання, ознайомлення із сучасними методами, формами організації та здійснення діяльності в різних сферах суспільно-політичного життя. Участь у підготовки наукової монографії (студентські студії).

Зміст практики:

 • Збір матеріалу через пошук у бібліотеках міста, в Інтернет-мережі або через

інтерв’ювання визначених осіб для підготовки матеріалів навчально–методичного  характеру.

 • Розробка та виготовлення наочності для підвищення ефективності

навчального процесу, що дозволить студентам закріпити теоретичні знання.

 • Отримання практичних навичок з питань організації, методики та

технології конкретно-соціологічного дослідження з проблем сучасної політичної ситуації.  Збір та первинна обробка здобутої соціологічної інформації;

 • Перевірка якості заповнення анкет;
 • Кодування відповідей на відкриті питання;
 • Нумерація анкет;
 • Опис структури масиву інформації;
 • Перевід інформації на машинні носії;
 • Складання єдиного масиву даних та його під масивів;
 • Формування другорядних показників;
 • Розробка проекту математично-статистичного аналізу інформації;
 • Математично-статистичний аналіз даних;
 • Соціологічний аналіз електоральної ситуації в виборчому окрузі.

Базами практики є кафедри факультету політичних наук.

 

 1. Виробнича практика студентів є невід’ємною і важливою складовою частиною процесу підготовки фахівців-політологів у вищих навчальних закладах. Вона є обов’язковою ланкою підготовки висококваліфікованого фахівця до майбутньої роботи, забезпечення його конкурентоспроможністю та можливістю працевлаштування на вітчизняному та європейському ринках праці.

Основним завданням практичної підготовки студентів є забезпечення якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «магістр». Під час практики закладаються основи професійної діяльності, умінь і навичок, професійних якостей фахівця. Від якості виконання завдань у період практики залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Виробнича практика-1 є складовою частиною професійної підготовки фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр».

Згідно з навчальними планами практика проводиться на III курсі протягом 2 тижнів.

Метою практики є закріплення і практичне застосування знань, отриманих у процесі вивчення дисциплін.

Зміст практики.

 1. Студент аналізує сукупність документів, які стосуються технології підготовки і реалізації політичних рішень, що готуються державними адміністраціями або приймаються на сесіях обласної, районної ради. За можливістю бере участь у підготовці рішення й обговоренні його в комісіях.

Студент аналізує сукупність документів виборчого штабу, які стосуються технології виборчого процесу, аналізує їх, вносить свої пропозиції.

Студент готує аналіз державних документів, що стосуються соціальної політики, і прогнозує їх вплив на соціальне життя в суспільстві (наприклад, Закон про соціальні гарантії військовослужбовців). Ця робота передбачає:

 • вивчення законодавчого акту;
 • вивчення регулюючих документів адміністрації і місцевих органів влади;
 • оцінку рішень місцевих органів влади, пов’язаних з соціальною політикою,

аналіз варіантів корпоративного прояву;

 • вивчення соціальної ситуації щодо виконання законодавчого акту;
 • вплив на реальне життя населення законодавчого акту і його конкретне

виконання;

 • підготовку службової записки з аналізом соціальної політики держави і

використання державних документів у діяльності місцевих органів влади.

Студенти, які проходять виробничу практику в одному з виборчих штабів, готують аналогічний аналіз  стосовно виборчих технологій.

 1. Розробка напрямків і показників соціального розвитку організації, області або району (наприклад, з приводу територіально-виробничих комплексів):
 • вивчення документів, які стосуються розвитку району, області;
 • оцінка рішень місцевих органів влади, пов’язаних з соціальним

розвитком;

 • прогнозування соціальних наслідків введення програм;
 • відбір соціальних технологій з метою рішення чи діагностики

соціальних проблем, пов’язаних з програмою розвитку;

 • підготовка консультацій для політичних лідерів щодо технології

просування програми розвитку;

 • підготовка звіту про аналіз і прогнозування соціально-політичних

наслідків введення програми соціального розвитку.

Для студентів, які проходять виробничу практику в одному з виборчих штабів аналогічне завдання стосується аналізу політичної і електоральної ситуації і складання прогнозу стосовно свого кандидата.

Студенти проходять практику на базі обласних і районних держадміністрацій або в одному з виборчих штабів, якщо період практики співпадає з періодом передвиборчої кампанії.

Керівником практики укладається договір з керівниками відповідних органів про дозвіл проходження практики студентами. У договорі передбачається дозвіл доступу до інформації, передбаченої програмою практики.

Договір укладається також з офіційним керівником виборчого штабу.

 

 1. Виробнича практика-2 є складовою частиною професійної підготовки фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр».

Згідно з навчальними планами практика проводиться на IV курсі протягом 2 тижнів.

 Мета практики.

 • сформувати у студентів уявлення про специфіку фахової діяльності;
 • ознайомити з основними формами і напрямами діяльності органів державної влади, політичних партій, громадських організацій та рухів;
 • сприяти формуванню у студентів на базі здобутих теоретичних знань навичок аналітично-критичного мислення;
 • виховувати потребу систематичного поновлення знань.

Завдання студентів під час проходження навчальної практики:

 • ознайомлення із системою роботи державних установ, громадських центрів, політичних партій і громадсько-політичних об’єднань;
 • формування загальних уявлень про напрями діяльності певних суб’єктів влади і управління;
 • дослідження на основі структурно-функціонального підходу структури і основних функцій органів державної влади та структур громадянського суспільства;
 • ознайомлення з формами і методами діяльності основних відділів і департаментів досліджуваної структури (відповідної бази практики);
 • формування навичок складання звітної документації з практики.

Зміст практики.

Під час проходження практики студенти повинні ознайомитись з такими питаннями.

 1. У вищих органах державної влади:
 • ознайомитися зі статусом вищого органу державної влади, його повноваженнями згідно з чинною Конституцією України;
 • дослідити структуру органу державної влади;
 • визначити порядок формування керівних органів;
 • проаналізувати завдання і напрями діяльності відповідної структури;
 • дослідити характер взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади.
 1. У місцевих органах державної влади і управління:
 • ознайомитися зі статусом місцевого органу державної влади, його повноваженнями згідно з чинною Конституцією України;
 • дослідити структуру місцевого органу державної влади;
 • визначити порядок формування керівних органів;
 • проаналізувати завдання і напрями діяльності органу влади;
 • дослідити форми, характер взаємодії та функціонування виконавчих органів влади.
 1. У політичних партіях:

Під час практики необхідно:

 • ознайомитися з організаційною структурою політичної партії;
 • дослідити мету і завдання політичної партії згідно з її статусом і програмними документами;
 • визначити порядок формування керівних органів партії та основні напрями їхньої діяльності;
 • проаналізувати діяльність низових ланок та їхні зв’язки з керівними органами;
 • визначити порядок прийняття у члени партії та виходу з неї;
 • дослідити і проаналізувати з позицій ефективності форми та методи пропагандистської діяльності партії.
 1. У громадських організаціях та рухах:
 • ознайомитися з метою і завданнями громадської організації (руху) згідно зі статутними та програмними документами;
 • дослідити організаційну структуру громадської організації (руху);
 • визначити порядок формування керівних органів та основні напрямки їхньої діяльності, членство у громадській організації (русі).
 1. У засобах масової інформації:
 • опрацювати законодавчу базу діяльності ЗМІ (закони України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про цензуру», «Про інформацію», «Про інформаційні агентства», «Про рекламу»);
 • розробити анкету і сценарій інтерв’ю політичного лідера, державного діяча;
 • ознайомитися з жанрами художньої публіцистики (нарис, есе, фейлетон, памфлет);
 • вивчити принципи державної інформаційної політики України;
 • ознайомитися із жанрами інформаційної публіцистики (репортаж, інтерв’ю);
 • ознайомитися з технологією написання редакційних, аналітичних статей з політичної, соціальної тематики;
 • вивчити специфіку преси як ЗМІ, її переваги та недоліки.

 

 1. Асистентська практика є складовою частиною професійної підготовки студентів спеціальності 052 «Політологія» на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр».

Згідно з навчальними планами спеціальності 052 «Політологія» асистентська практика проводиться на VІ курсі протягом двох тижнів.

Базами проходження практики студентів-магістрів є відповідні кафедри факультету політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Для проходження практики студенти можуть бути скеровані й в інші навчальні заклади (скажімо, коледжі), де викладаються відповідні дисципліни спеціалізації й здійснюється підготовка спеціалістів за бакалаврською програмою.

 

 1. Переддипломна практика проводиться на VІ курсі спеціальності 052 «Політологія» на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Переддипломна практика підсумовує та логічно завершує теоретичне навчання студентів спеціальності 052 «Політологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збирання матеріалів для дипломного проекту (роботи).

Переддипломна практика – це пошуково-дослідна робота студентів, що виконується на основі добору науково-теоретичного матеріалу, його аналітичного опрацювання і логічно-обґрунтованого викладу в дипломному проекті.