Кафедра управління земельними ресурсами


Підготовка фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» бере свій початок з 03 вересня 2012 р., коли кафедру «Економіки підприємства» було перейменовано на кафедру «Економіки підприємства та землеустрою». Згідно з цим, кафедра почала здійснювати підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Через певний час зросла динаміка набору студентів, в результаті чого, було утворено випускову кафедру «Управління земельними ресурсами».
Перелік нормативних і вибіркових дисциплін визначений на основі вимог до кваліфікації та компетентностей фахівців в галузі «Геодезія та землеустрій».
Після акредитації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, у 2018 році ліцензовано спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем та здійснено набір студентів з ліцензійним обсягом 30 осіб на рік.

Засновником кафедри був доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний землевпорядник України Горлачук Валерій Васильович. За роки роботи кафедри її працівниками було підготовлено більше ніж 20 підручників та навчальних посібників.

На сьогодні кафедру очолює та є гарантом ОП “Землеустрій та кадастр” доктор технічних наук, професор Перович Лев Миколайович. На кафедрі працює 2 доктори наук, 3 кандидати наук, 1 старший викладач та 2 викладачі-практики.

Співробітники кафедри регулярно проходять стажування в провідних закладах вищої освіти в Україні та закордоном.

Кафедра готує фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

У процесі підготовки бакалаврів вивчаються такі професійні дисципліни:

 • геодезія, у тому числі інженерна, вища, супутникова;
 • топографія;
 • топографічне креслення;
 • картографія;
 • фотограмметрія та дистанційне зондування;
 • математична обробка геодезичних вимірів;
 • геодезичні роботи у землеустрої;
 • ГІС та бази даних;
 • інфраструктура геопросторових даних;
 • комп’ютерна графіка в геодезії та землеустрої;
 • оцінка нерухомості;
 • організація та управління в геодезії та землеустрої;
 • землевпорядне проєктування;
 • землеустрій;
 • державний земельний кадастр;
 • земельне право;
 • геологія та геоморфологія;
 • економіка землекористування;
 • меліоративне ґрунтознавство;
 • моніторинг і охорона земель

У процесі підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня акцентовано здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою із застосуванням теоретичних знань та методів геодезичних, фотограмметричних, геоінформаційних, картографічних технологій і систем землеустрою та кадастру, чинного законодавства щодо регулювання земельного законодавства.

Фахівець першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях будь-якої організаційно-правої форми та форми власності, і здатний обіймати посади фахівців у сфері управління та регулювання земельних відносин, державних органах влади та органах самоврядування, зокрема: технік-геодезист, аерофотогеодезист, технік-гідрометрист, технік-гідротехнік, технік-ґрунтознавець, технік-картограф, технік-землевпорядник, технік-топограф, технік-топограф кадастровий, технік-фотограмметрист, технік-аерофотограмметрист, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища.

Випускникам бакалаврату, які хочуть продовжити навчання, пропонується освітньо-професійна програма «Землеустрій та кадастр» з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня.

У процесі підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вивчають такі професійні дисципліни:

 • ГІС в землеустрої та кадастрі;
 • геопросторовий аналіз;
 • геодезичне забезпечення землевпорядкування;
 • GNSS/GPS в землеустрої та кадастрі;
 • просторове планування використання земель;
 • кадастр природних ресурсів;
 • управління земельними ресурсами;
 • ринок землі;
 • методологія наукових досліджень за фахом та ін.

Особливий наголос у процесі підготовки фахівців другого (магістерського) рівня роблять на залученні студентів до науково-дослідної роботи, як інструменту удосконалення компетентностей студентів, їхньої професійної орієнтації, що дозволяє їм визначитись із майбутнім місцем роботи. Йдеться про набуття глибоких знань і професійних компетентностей в галузі землеустрою та кадастру, управління земельними ресурсами, навичок дослідницького, проєктного, інноваційного характеру; здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання; застосування теоретичних знань, технологій і обладнання (топографо-геодезичного, геоінформаційного, картографічного тощо) у галузі земельно-кадастрового виробництва задля обробки геопросторових даних, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної, дослідницької та професійної діяльності.

Магістр з геодезії та землеустрою за освітньою програмою «Землеустрій та кадастр» може працювати на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, займати відповідні посади в державних органах влади та органах самоврядування, здатний обіймати посади у сфері управління земельними ресурсами та регулювання земельними відносин, в тому числі в установах Держгеокадастру України, зокрема: інженер-землевпорядник, картограф, топограф, фахівець з державного контролю за використанням і охороною земель, розроблення проєктів землеустрою, інвентаризації та моніторингу земель.

Контактна інформація:

10-й корпус, кімн. 10-201а
(0512) 76-92-78, (0512) 76-92-77

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Перович
Лев Миколайович
доктор технічних наук завідувач кафедри, професор perovich.l@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-77
Google Scholar
Лазарєва
Олена Володимирівна
доктор економічних наук професорка  lazareva95@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-77
 Google Scholar
 ORCID
 Scopus
 Web of Science
Чорний Сергій Григорович доктор сільськогосподарських наук, професор професор Chornyi.S@chmnu.edu.ua
Google Scholar
ORCID
Scopus Author
ID
Мась Андрій Юльянович старший викладач  (0512) 76-92-77
Google Scholar
Коваль Василь Анатолійович викладач  (0512) 76-92-77
Google Scholar
Стерлєв Дмитро Валерійович викладач (0512) 76-92-77