Кафедра управління земельними ресурсами


Підготовка фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» бере свій початок з 03 вересня 2012 р., коли кафедру «Економіки підприємства» було перейменовано на кафедру «Економіки підприємства та землеустрою». Згідно з цим, кафедра почала здійснювати підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Через певний час зросла динаміка набору студентів, в результаті чого, було утворено випускову кафедру «Управління земельними ресурсами».
Перелік нормативних і вибіркових дисциплін визначений на основі вимог до кваліфікації та компетентностей фахівців в галузі «Геодезія та землеустрій».
Після акредитації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, у 2018 році ліцензовано спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем та здійснено набір студентів з ліцензійним обсягом 30 осіб на рік.

Засновником кафедри був доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний землевпорядник України Горлачук Валерій Васильович. За роки роботи кафедри її працівниками було підготовлено більше ніж 20 підручників та навчальних посібників.

На сьогодні кафедру очолює та є гарантом ОП “Землеустрій та кадастр” доктор технічних наук, професор Перович Лев Миколайович. На кафедрі працює 2 доктори наук, 3 кандидати наук, 1 старший викладач та 2 викладачі-практики.

Співробітники кафедри регулярно проходять стажування в провідних закладах вищої освіти в Україні та закордоном.

Кафедра готує фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

У процесі підготовки бакалаврів вивчаються такі професійні дисципліни:

 • геодезія, у тому числі інженерна, вища, супутникова;
 • топографія;
 • топографічне креслення;
 • картографія;
 • фотограмметрія та дистанційне зондування;
 • математична обробка геодезичних вимірів;
 • геодезичні роботи у землеустрої;
 • ГІС та бази даних;
 • інфраструктура геопросторових даних;
 • комп’ютерна графіка в геодезії та землеустрої;
 • оцінка нерухомості;
 • організація та управління в геодезії та землеустрої;
 • землевпорядне проєктування;
 • землеустрій;
 • державний земельний кадастр;
 • земельне право;
 • геологія та геоморфологія;
 • економіка землекористування;
 • меліоративне ґрунтознавство;
 • моніторинг і охорона земель

У процесі підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня акцентовано здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою із застосуванням теоретичних знань та методів геодезичних, фотограмметричних, геоінформаційних, картографічних технологій і систем землеустрою та кадастру, чинного законодавства щодо регулювання земельного законодавства.

Фахівець першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях будь-якої організаційно-правої форми та форми власності, і здатний обіймати посади фахівців у сфері управління та регулювання земельних відносин, державних органах влади та органах самоврядування, зокрема: технік-геодезист, аерофотогеодезист, технік-гідрометрист, технік-гідротехнік, технік-ґрунтознавець, технік-картограф, технік-землевпорядник, технік-топограф, технік-топограф кадастровий, технік-фотограмметрист, технік-аерофотограмметрист, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища.

Випускникам бакалаврату, які хочуть продовжити навчання, пропонується освітньо-професійна програма «Землеустрій та кадастр» з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня.

У процесі підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вивчають такі професійні дисципліни:

 • ГІС в землеустрої та кадастрі;
 • геопросторовий аналіз;
 • геодезичне забезпечення землевпорядкування;
 • GNSS/GPS в землеустрої та кадастрі;
 • просторове планування використання земель;
 • кадастр природних ресурсів;
 • управління земельними ресурсами;
 • ринок землі;
 • методологія наукових досліджень за фахом та ін.

Особливий наголос у процесі підготовки фахівців другого (магістерського) рівня роблять на залученні студентів до науково-дослідної роботи, як інструменту удосконалення компетентностей студентів, їхньої професійної орієнтації, що дозволяє їм визначитись із майбутнім місцем роботи. Йдеться про набуття глибоких знань і професійних компетентностей в галузі землеустрою та кадастру, управління земельними ресурсами, навичок дослідницького, проєктного, інноваційного характеру; здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання; застосування теоретичних знань, технологій і обладнання (топографо-геодезичного, геоінформаційного, картографічного тощо) у галузі земельно-кадастрового виробництва задля обробки геопросторових даних, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної, дослідницької та професійної діяльності.

Магістр з геодезії та землеустрою за освітньою програмою «Землеустрій та кадастр» може працювати на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, займати відповідні посади в державних органах влади та органах самоврядування, здатний обіймати посади у сфері управління земельними ресурсами та регулювання земельними відносин, в тому числі в установах Держгеокадастру України, зокрема: інженер-землевпорядник, картограф, топограф, фахівець з державного контролю за використанням і охороною земель, розроблення проєктів землеустрою, інвентаризації та моніторингу земель.

Контактна інформація:

10-й корпус, кімн. 10-201а
(0512) 76-92-78, (0512) 76-92-77

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Перович
Лев Миколайович
доктор технічних наук в.о. завідувача кафедри, професор реrovіch46@gmail.com
(0512) 76-92-77
Лазарєва
Олена Володимирівна
доктор економічних наук професорка lazareva95@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-77
Google Scholar
ORCID
Scopus
Web of Science
Смирнова
Світлана Михайлівна
кандидат геологічних наук доцент smyrnova78@gmail.com
(0512) 76-92-77
 Google Scholar
ORCID
Третенков Валерій Михайлович кандидат технічних наук доцент  (0512) 76-92-77
Клим
Світлана Аполінарівна
кандидат технічних наук доцент klym56@gmail.com
(0512) 76-92-77
Дем`яненко Роман Анатолійович кандидат технічних наук доцент (0512) 76-92-77
Мась Андрій Юльянович старший викладач (0512) 76-92-77
Коваль Василь Анатолійович викладач  (0512) 76-92-77
Стерлєв Дмитро Валерійович викладач (0512) 76-92-77

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …