Основні напрямки наукової роботи кафедри


 • науково-методичні засади відбору і реалізації змісту природничої освіти у вищій школі;
 • опрацювання основних елементів альтернативного (екологічно безпечного) та енергозаощаджуючого землеробства для фермерських господарств різної спеціалізації;
 • розвиток екологічного туризму Миколаївської області;
 • теоретичні засади екологічного ризику та безпеки;
 • науково–методичне забезпечення екологічної освіти та освіти для сталого розвитку;
 • розробка системи геоморфологічного моніторингу РЛП „Гранітно-степове Побужжя”;
 • розробка композиційного пористого матеріалу з об’ємнозмінними теплофізичними властивостями;
 • еколого-енергетичне обґрунтування ресурсозбереження вітрогеліосистем теплохладопостачання (на прикладі Миколаївської області);
 • підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання Північного Причорномор’я;
 • педагогічні умови розвитку інтерактивного освітнього середовища професійної підготовки екологів в університеті;
 • підвищення ефективності та екологічної безпеки університетських кампусів шляхом перерозподілу енергії між традиційними і відновлюваними джерелами;
 • теоретичні основи визначення індикаторів та коефіцієнтів вагомості індексів екологічної безпеки в системі сталого розвитку Південного регіону;
 • екологічний моніторинг водного басейну Бузького лиману.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

 

 1. Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2007. – 600 с.
 2. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии: В 3 т. / Под общ. ред. М.В. Чернеца, Л.П. Клименко. – Т. 2 Триботехнологии. Книга 2. – Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2008. – 308 с.
 3. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии: В 3 т. / Под общ. ред. М.В. Чернеца, Л.П. Клименко. – Т. 2 Триботехнологии. Книга 1. – Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2008. – 220 с.
 4. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии: В 3 т. / Под общ. ред. М.В. Чернеца, Л.П. Клименко. –Т. 3. Теоретические основи и технологии создания узлов машин с переменной изностойкостью. – Николаев: Изд-во ЧГУ им. Петра Могилы, 2010. – 280 с.
 5. Євдокимов В.Д. Сучасні методи та технології зміцнення машино-будівних матеріалів: Навчальний посібник-довідник / В.Д. Євдокимов, Л.П. Клименко, А.М. Євдокимова; під редакцією д.т.н., проф. Євдокимова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 316 с.
 6. Мітрясова О.П. Практикум з хімічного моніторингу довкілля: Навч. посібник. – Миколаїв, МДАУ, 2005. – 120 с. (Гриф МОН України)
 7. Мітрясова О.П. Вступ до органічної хімії. Навчальний посібник. – К.: «ВД Професіонал», 2007. – 400 с. (Гриф МОН України).
 8. Мітрясова О.П. Видатні вчені в галузі хімії [Електронний ресурс]: / навч. видання / О.П.Мітрясова. – 80 Min / 700 MB. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 1 електрн. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. Вимоги: Pentium III; 256 Mb RAM; Windows 2000, XP, Vista; FlipAlbum Standard. – Назва з титул. екрана.
 9. Грабак Н.Х., Топіха І.Н., Давиденко В.М., Шевель І.В. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. – К.: Професіонал, 2006. – 570 с.
 10. Грабак Н.Х. Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво»: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 200 с.
 11. Грабак Н.Х. Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх подолання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2007. – 347 с. (Т.1) та 342 с. (Т.2).
 12. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 272 с.
 13. Добровольський В.В. Екологія (вступ до фаху): Авторська лекція. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2008. – 72 с.
 14. Добровольський В.В. Освіта: екологія і сталий розвиток: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 1. – 84 с. (науково-методичне видання).
 15. Добровольський В.В. Основи екології: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 252 с.
 16. Соловйова Ж.Ф., Нєпєіна Г.В. Збірник індивідуальних завдань з хімії: Навчальний посібник / Ж.Ф. Соловйова, Г.В. Нєпєіна. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 80 с.
 17. Андрєєв В. І., Кузьменко О. Б. Процедура екологічного аудиту в системі екоменеджементу підприємства. Навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ, 2013. – 181 с. (Надано гриф МОН України)
 18. Добровольський В. В. Екологічний ризик: оцінка і управління : [навчальний посібник] / В. В. Добровольський. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 216 с.
 19. Долін В.В., Смирнов В.М., Орлов О.О., Іщук О.О., за ред. академіка НАН України Соботовича Е.В.. Техногенно-екологічна безпека біогеосистеми Бузького лиману в умовах забруднення важкими металами. Монографія. Киев-Николаев:РАЛ-полиграфия, 2011. – 200 с.
 20. Клименко Л. П., Прищепов О. Ф., Андрєєв В. І., Голдун В. О. Елементи електронних систем керування автомобільними двигунами. Навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ, 2013, – 130 с.
 21. Мітрясова О. П. Хімія. Загальна хімія. Хімія довкілля. Навчальний посібник / О. П. Мітрясова. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 336 с. (Гриф МОН України, лист №14/18.2 – 500 від 27.02.2006 р.).
 22. Мітрясова О. П. Вступ до органічної хімії. Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / О. П. Мітрясова. – [2-е вид. виправл. і доп.]. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – 376 с. (Гриф МОН України, лист №14/18.2 – 897 від 05.04.2006 р.).
 23. Мітрясова О. П. Хімічна екологія. Навчальний посібник / О. П. Мітрясова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ, 2012. – 264 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-111 від 04.01.2011 р.).
 24. Мітрясова О. П. Інтегрований підхід до навчання хімії студентів аграрного університету. Монографія. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 295 с.
 25. Мітрясова О. П. Практикум з хімічного моніторингу довкілля : [навчальний посібник ] // О. П. Мітрясова, В. М. Смирнов. – 2-ге вид. випр. і доповнене. – Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 160 с.
 26. Андрєєв В. І. Моделювання і прогнозування стану довкілля: [Методичні рекомендації до виконання курсової роботи]. / В. І. Андрєєв, Н. О. Воскобойнікова – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013 – 32 с.;
 27. Андрєєв В. І. Основи екологічного менеджменту : [Навчальний посібник] / О. Б. Кузьменко, В. І. Андрєєв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013 – 160 с.;
 28. Малюченко І. О. Практикум з антропології : [навчальний посібник] / І. О. Малюченко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 104.
 29. Воскобойнікова Н. О. Енегроощадні технології : [практикум] / Н. О. Воскобойнікова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 104 с.
 30. Концепція сталого розвитку міста Миколаїв / Під заг ред. В. В. Добровольського. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 40 с.

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНА БАЗА КАФЕДРИ

Філії кафедри:

Події та оголошення


березня
17
Запрошуємо до участі у I (університетському) турі Всеукраїнської студентської олімпіади з математики

I (університетський) тур Всеукраїнської студентської олімпіади з математики відбудеться 17 березня 2020 року (вівторок) о  10:00 (2-3 пари) в аудиторії 2-202 Учасники та призери будуть відзначені керівництвом університету

квітня
3
Конкурс для студентів – «Найкращий ескіз прикраси»

Майстерня прикрас Kochut проводить конкурс для студентів – «Найкращий ескіз прикраси». Завдання: намалювати ескіз, використовуючи мотиви природи, архітектури чи казок. Розкрийте свою креативність на повну. Це може бути будь-яка прикраса – каблучка, кулон, брошка, сережки, тощо. Створюючи зображення, дозволено користуватися …

лютого
14
Приєднуйтесь до святкування Дня святого Валентина разом з ЧНУ імені Петра Могили!

14 лютого в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться святкування Дня святого Валентина! • 11:50 -12:30 фотозона, пошта св. Валентина (головний корпус) • 14:00 Святковий концерт (актова зала ЧНУ імені Петра Могили) На святковому концерті на вас чекають виступи театрального гуртка, …