Основні напрямки наукової роботи кафедри - ЧНУ iм. Петра Могили

Основні напрямки наукової роботи кафедри


 • науково-методичні засади відбору і реалізації змісту природничої освіти у вищій школі;
 • опрацювання основних елементів альтернативного (екологічно безпечного) та енергозаощаджуючого землеробства для фермерських господарств різної спеціалізації;
 • розвиток екологічного туризму Миколаївської області;
 • теоретичні засади екологічного ризику та безпеки;
 • науково–методичне забезпечення екологічної освіти та освіти для сталого розвитку;
 • розробка системи геоморфологічного моніторингу РЛП „Гранітно-степове Побужжя”;
 • розробка композиційного пористого матеріалу з об’ємнозмінними теплофізичними властивостями;
 • еколого-енергетичне обґрунтування ресурсозбереження вітрогеліосистем теплохладопостачання (на прикладі Миколаївської області);
 • підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання Північного Причорномор’я;
 • педагогічні умови розвитку інтерактивного освітнього середовища професійної підготовки екологів в університеті;
 • підвищення ефективності та екологічної безпеки університетських кампусів шляхом перерозподілу енергії між традиційними і відновлюваними джерелами;
 • теоретичні основи визначення індикаторів та коефіцієнтів вагомості індексів екологічної безпеки в системі сталого розвитку Південного регіону;
 • екологічний моніторинг водного басейну Бузького лиману.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

 

 1. Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2007. – 600 с.
 2. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии: В 3 т. / Под общ. ред. М.В. Чернеца, Л.П. Клименко. – Т. 2 Триботехнологии. Книга 2. – Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2008. – 308 с.
 3. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии: В 3 т. / Под общ. ред. М.В. Чернеца, Л.П. Клименко. – Т. 2 Триботехнологии. Книга 1. – Николаев: Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2008. – 220 с.
 4. Чернец М.В., Клименко Л.П., Пашечко М.И., Невчас А. Трибомеханика. Триботехника. Триботехнологии: В 3 т. / Под общ. ред. М.В. Чернеца, Л.П. Клименко. –Т. 3. Теоретические основи и технологии создания узлов машин с переменной изностойкостью. – Николаев: Изд-во ЧГУ им. Петра Могилы, 2010. – 280 с.
 5. Євдокимов В.Д. Сучасні методи та технології зміцнення машино-будівних матеріалів: Навчальний посібник-довідник / В.Д. Євдокимов, Л.П. Клименко, А.М. Євдокимова; під редакцією д.т.н., проф. Євдокимова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 316 с.
 6. Мітрясова О.П. Практикум з хімічного моніторингу довкілля: Навч. посібник. – Миколаїв, МДАУ, 2005. – 120 с. (Гриф МОН України)
 7. Мітрясова О.П. Вступ до органічної хімії. Навчальний посібник. – К.: «ВД Професіонал», 2007. – 400 с. (Гриф МОН України).
 8. Мітрясова О.П. Видатні вчені в галузі хімії [Електронний ресурс]: / навч. видання / О.П.Мітрясова. – 80 Min / 700 MB. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 1 електрн. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. Вимоги: Pentium III; 256 Mb RAM; Windows 2000, XP, Vista; FlipAlbum Standard. – Назва з титул. екрана.
 9. Грабак Н.Х., Топіха І.Н., Давиденко В.М., Шевель І.В. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. – К.: Професіонал, 2006. – 570 с.
 10. Грабак Н.Х. Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво»: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 200 с.
 11. Грабак Н.Х. Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх подолання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2007. – 347 с. (Т.1) та 342 с. (Т.2).
 12. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 272 с.
 13. Добровольський В.В. Екологія (вступ до фаху): Авторська лекція. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2008. – 72 с.
 14. Добровольський В.В. Освіта: екологія і сталий розвиток: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 1. – 84 с. (науково-методичне видання).
 15. Добровольський В.В. Основи екології: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 252 с.
 16. Соловйова Ж.Ф., Нєпєіна Г.В. Збірник індивідуальних завдань з хімії: Навчальний посібник / Ж.Ф. Соловйова, Г.В. Нєпєіна. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 80 с.
 17. Андрєєв В. І., Кузьменко О. Б. Процедура екологічного аудиту в системі екоменеджементу підприємства. Навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ, 2013. – 181 с. (Надано гриф МОН України)
 18. Добровольський В. В. Екологічний ризик: оцінка і управління : [навчальний посібник] / В. В. Добровольський. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 216 с.
 19. Долін В.В., Смирнов В.М., Орлов О.О., Іщук О.О., за ред. академіка НАН України Соботовича Е.В.. Техногенно-екологічна безпека біогеосистеми Бузького лиману в умовах забруднення важкими металами. Монографія. Киев-Николаев:РАЛ-полиграфия, 2011. – 200 с.
 20. Клименко Л. П., Прищепов О. Ф., Андрєєв В. І., Голдун В. О. Елементи електронних систем керування автомобільними двигунами. Навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ, 2013, – 130 с.
 21. Мітрясова О. П. Хімія. Загальна хімія. Хімія довкілля. Навчальний посібник / О. П. Мітрясова. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 336 с. (Гриф МОН України, лист №14/18.2 – 500 від 27.02.2006 р.).
 22. Мітрясова О. П. Вступ до органічної хімії. Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / О. П. Мітрясова. – [2-е вид. виправл. і доп.]. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – 376 с. (Гриф МОН України, лист №14/18.2 – 897 від 05.04.2006 р.).
 23. Мітрясова О. П. Хімічна екологія. Навчальний посібник / О. П. Мітрясова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ, 2012. – 264 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-111 від 04.01.2011 р.).
 24. Мітрясова О. П. Інтегрований підхід до навчання хімії студентів аграрного університету. Монографія. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 295 с.
 25. Мітрясова О. П. Практикум з хімічного моніторингу довкілля : [навчальний посібник ] // О. П. Мітрясова, В. М. Смирнов. – 2-ге вид. випр. і доповнене. – Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 160 с.
 26. Андрєєв В. І. Моделювання і прогнозування стану довкілля: [Методичні рекомендації до виконання курсової роботи]. / В. І. Андрєєв, Н. О. Воскобойнікова – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013 – 32 с.;
 27. Андрєєв В. І. Основи екологічного менеджменту : [Навчальний посібник] / О. Б. Кузьменко, В. І. Андрєєв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013 – 160 с.;
 28. Малюченко І. О. Практикум з антропології : [навчальний посібник] / І. О. Малюченко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 104.
 29. Воскобойнікова Н. О. Енегроощадні технології : [практикум] / Н. О. Воскобойнікова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 104 с.
 30. Концепція сталого розвитку міста Миколаїв / Під заг ред. В. В. Добровольського. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 40 с.

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНА БАЗА КАФЕДРИ

Філії кафедри:

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.