Студентський гурток “Ґрунтознавець”


Студентський науково-професійний гурток «Грунтознавець» (далі –СНПГГ) кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук Чорноморського національного університету ім. Петра Могили започатковано в жовтні 2018 р. як добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними проблеми розвитку  землевпорядної галузі.

Метою роботи СНПГГ є ознайомлення й оволодіння методикою польового обстеження ґрунту, набути теоретичних знань та практичних навичок щодо підготовки ґрунтових розрізів, визначення морфологічних характеристик ґрунту, оволодіння принципами методик складання карт ґрунтів, бонітування ґрунтів, збір даних для наукових досліджень.

Тематика наукових досліджень СНПГГ:

 • історія виникнення, становлення та розвитку ґрунтознавства, як науки.
 • грунти природних зон України, їх будова і властивості;
 • протиерозійний захист грунтів;
 • бонітування ґрунтів, як порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями;
 • раціональне використання, контроль та охорона земельних ресурсів;
 • деградовані процеси грунтів та рекультивація порушених ландшафтів;
 • прогнозування використання земель;
 • наукові засади використання меліорованих земель;

 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” виконують такі види робіт:

 • проводять дослідження за визначеною тематикою;
 • беруть участь у польових ґрунтових обстеженнях та камеральних роботах у весняно-осінній період;
 • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка, у школі молодого вченого;
 • беруть участь у студентських наукових конференціях;
 • публікують наукові статті в наукових збірниках школи молодого вченого, Могилянських читаннях, Ольвійському форумі.

 

У результаті розвиваються здібності студентів, зростає рівень їх самостійності в рішенні поставлених наукових і професійних завдань, формуються навички роботи з науковою фаховою літературою, уміння презентувати результати своїх досліджень, доповідати і дискутувати.

 

Науковий керівник – к.геол.н., доц. Смирнова С.М.

Засідання СНПГГ відбуваються кожного вівторка останнього тижня місяця о 1530 год. в лабораторії 4-212, аудиторії 10-202.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png