Смирнова Світлана Михайлівна


доцент кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат геологічних наук, доцент 

Освіта та професійний шлях

Світлана Михайлівна у 2000 р. закінчила Одеську державна академію холоду та отримала диплом бакалавра за спеціальностю «Екологія та охорона навколишнього середовища» (серія СК 14063177).

Протягом наступного року навчалася в Одеській державній академії холоду та у  2001 р. отримала диплом магістра за спеціальностю «Екологія та охорона навколишнього середовища» (серія СК 17142621).

Протягом 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі Державної установи “Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України”.

В період з 2013 р. по 2018 р. працювала на посаді старшого викладача на біологічному факультеті МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

З 01 вересня 2018 р. працює на посаді доцента (б.в.з) кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили.

 

Захист дисертації

2013 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук на тему «Природно-техногенні чинники формування поля забруднення Миколаївської промислово-міської агломераціїї важкими металами» в Державній установі “Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України”.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2017 р. – нагороджена Грамотою за особистий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, відповідальне ставлення до обраної справи та з нагоди святкування Дня науки.

 

Коло наукових інтересів: еколого-економічні засади сталого землекористування, моніторинг та охорона земель, екологічні проблеми природного середовища.

 

Наукові праці

Протягом 2013-2018 рр. опубліковано та подано до друку 91 наукова публікація, з них: 2 навчально-методичних посібника (з курсу  «Екологія», «Менеджмент навколишнього середовища), практикум по курсу «Грунтознавство», 11 статтей (з них 1 – Journal Indexing: Scopus Index Copernicus Electronic Journals Library, 1 – у зарубіжній монографії),  77 тез доповідей (6 міжнародних (з них 1 – міжнародна, зарубіжна (Bratislava, Slovak Republic, 15-18 March, 2016), 1 – індексована у Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ), 17 всеукраїнських науково-практичних конференцій, 54 регіональних підсумкових студентських науково-практичних конференцій).

 

Наукові публікації за 2018-2019 роки

статті у наукових фахових виданнях

1) Смирнова С.М. Стратегія розвитку природно-заповідних територій /  С. М. Смирнова, А.О. Горгоц, В.Г. Скляренко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання. – Вип. 2(19). – С. 267-272. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/41.pdf

2) Смирнова С.М. Управління землекористуванням сільських територій / С.М. Смирнова, В.В. Гориславська, А.О. Горгоц // Приазовський економічний вісник : електронне наукове фахове видання. – Вип. 2(13). – С. 220-225. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/2_13_uk/37.pdf

3) Смирнова С. М. Принципові засади управління сільськогосподарськими землями / С. М. Смирнова, О. С. Хапун // Молодий вчений. – 2019. – № 4(2). – С. 522-525. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_4%282%29__74

4) Смирнова С.М. Перспективи розвитку сільських територій /  С. М. Смирнова, А. М. Михайловська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання. – Вип. 3(20). – С. 427-430.  – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/65.pdf.

5) Смирнова С.М. Управління інвестиційною привабливістю туристично-рекреаційних територій / С.М. Смирнова, М.Д. Кузнєцова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання. –2019. – № 3(20). – с. 422-426.   http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/64.pdf

6) Нєпєіва Г.В., Сербулова Н.А., Смирнов В.М., Смирнова С.М. Особливості застосування механізмів управління сталим туризмом, індикаторів та індексів його розвитку  // Екологічні науки: науково-практичний журнал. – Вип. 4(23). – с. 78-82. DOI.

7) Смирнова С.М. Метод аналізу і діагностики ситуації (Casestady) в професійній підготовці студентів природничого спрямування / С.М. Смирнова, Т.А. Васильєва, В.М. Смирнов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія» / Ред. кол. : Ніколаєнко С.М. (відп. Ред.) та ін. – К.: НУБІП України, 2018. – Вип. 287. – с. 52-59. – Режим доступу: file:///D:/-=%20Загрузки/11687-25960-1-PB.pdf

8) Смирнова С.М. Державне регулювання та забезпечення розвитку Сільських територій у контексті” Leader” / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, А.О. Богомаз // Агросвіт. – Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС Центр, 2019. – Вип. 18. – с. 37-43. – Режим доступу:  http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2956&i=5

матеріали наукових конференцій

1) Смирнова С.М., Смирнов В.М., Горгоц А.О. Сучасні засади управління розвитком промислово-міської агломерації // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –с. 114-116.

2) Смирнова С.М., Смирнов В.М., Бутенко А.С. Методичні підходи до грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – с. 101-103.

3) Смирнова С.М., Смирнов В.М., Волик Т.Г. Інформаційне забезпечення державного земельного кадастру // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – с. 106-108.

4) Смирнова С.М., Смирнов В.М., Гориславська В.В. Мала гідроенергетика: переваги та недоліки // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – с. 289-291.

5) Смирнова С.М., Смирнов В.М., Малявін Л.В. Організація територій видалення твердих побутових відходів // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – с. 175-177.

6) Смирнова С.М., Малявін Л.В. Стратегія поводження з побутовими відходами: стан та перспективи // Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – с. 271-275.

7) Смирнова С.М., Бірюкова О.О. Напрямки впровадження продовольчої політики в Україні // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення.  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – с. 213-216.

8) Смирнова С.М., Коваль А.О. Формування екологічної мережі України: сучасний стан // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення.  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – с. 114-116.

9) Смирнова С.М., Коваль А.О. Інформаційне забезпечення земельно-реєстраційної системи // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення.  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – с.

10) Смирнова С.М., Ткаченко О.С. Розвиток конкурентноспроможності сільськогосподарського землекористування // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення.  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – с. 98-100.

11) Смирнова С.М., Рощенко В.А.  Особливості управління земельними ресурсами в Україні // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення.  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – с. 93-97.

 

Контакти:
Профіль у Google Академії
Телефон: (0512) 76-92-77
Електронна адреса: smyrnova78@gmail.com

 

 

 

Події та оголошення


листопада
25
Запрошуємо на психологічну трансформаційну гру «Подорож до щастя»

Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню запрошує викладачів та усіх співробітників ЧНУ імені Петра Могили на психологічну трансформаційну гру “Подорож до щастя”. Гра відбудеться  25 листопада 2020 року о 12:30  в аудиторії 10-109.

листопада
12
Міжнародний воркшоп ICT&ES-2020 у ЧНУ імені Петра Могили

12 листопада в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться 2-й міжнародний воркшоп Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICT&ES-2020) з питань інформаційно-комунікаційних технологій та вбудованих систем. Захід проводиться Факультетом комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили. Мета ICT&ES – створити платформу для публікації …

листопада
11
Запрошуємо на відкриту лекцію від IT компанії FluidWeb Team

11 листопада 2020 року о 14,00 відбудеться відкрита  лекція від IT компанії FluidWeb Team. Компанія FluidWeb Team запрошує студентів факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили на онлайн лекцію на тему: «Кар’єра IT спеціаліста. Актуальні  технології та тренди в  IT». Приєднатися …