Семенчук Ірина Миколаївна


кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили

семенчук

Освіта та професійний шлях

В 1997 р. Ірина Миколаївна закінчила Український державний морський технічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація –  інженер-економіст, спеціальність – менеджер у виробничій сфері.

Захист дисертацій

2004 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, на тему: «Розвиток земельного менеджменту» в ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», м. Київ

Звання

2008 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри економіка підприємства

 

Наукові інтереси: фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми соціально-економічного розвитку продуктивних сил України

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: irina.semenchuk@chdu.edu.ua

Телефон: (0512) 47- 77-97

 

Наукові публікації

 

Монографії

 • Наукові і методологічні основи управління земельними ресурсами: монографія.- Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’юн В.Г. Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – 237 с.
 • Управління природно-заповідними територіями: монографія/ Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’н В.Г. / За ред. В.В. Горлачука В.В.-Миколаїв: Іліон, 2010. – 188 с.
 • Управління рекреаційними територіями: монографія / О. М. Гаркуша, В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. Г. Вюн. За ред. В.В. Горлачука. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 236 с.
 • Організаційно-економічний аспект управління сільськогосподарським землекористуванням: монографія/ В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, М. В. Мозгова За ред. В.В. Горлачука В.В..-Миколаїв: Іліон, 2012. – 180 с.
 • Організаційно-економічні засади управління процесом раціоналізації використання земель в аграрній сфері: монографія/ В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О.В. Лазарєва За ред. В.В. Горлачука В.В.-Миколаїв: Іліон, 2014.-214 с.
 • Розвиток сільських територій: монографія/ за редакцією В. В. Горлачук.-Миколаїв: Іліон, 2015.-382 с.

Підручники

 • Управління землекористуванням. Горлачук В.В., Гаркуша О.М. В’юн В.Г.,  Песчанська І.М Демченко Д.М., Підручник з грифом МОНУ для студентів і викладачів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації.- Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2006.- 376 с.
 • Управління земельними ресурсами Горлачук В. В., В’юн В. Г., Песчанська І. М., Сохнич А. Я. та інші. Підручник з грифом МОНУ для студентів і викладачів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації. – 2 вид. доп. та перероб.- Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО Піча В.М., 2006.– 443с.
 • Моніторинг земель. Сохнич А., Богіра М., Горлачук В., Солярчук Д., Песчанська І. Підручник з грифом МОНУ.- За ред. А. Я. Сохнич ; АН вищої школи України, Академія економічних наук України, Міжнародна академія наук екології і безпеки життєдіяльності, Львівський національний аграрний ун-т. – Л. : Компанія “Манускрипт”, 2008. – 264 с.
 • Моніторинг земель. Сохнич А.Я., Багіра М., Горлачук В.В., Солярчук Ю.Д., Песчанська І.М Підручник.- Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 190 c.
 • Управління земельними ресурсами. Горлачук В.В., В’юн В.Г., Песчанська І.М Сохнич А.Я. Підручник з грифом МОНУ / За ред. д. е. н., проф.  Горлачука В. В., 2-ге вид., випр.. і переробл., – 2009. –  443 с.

Навчальні посібники

 • Правове регулювання земельних відносин. Горлачук В.В., Песчанська І.М Навч. посібник з грифом МОНУ для студентів вищих навчальних закладів.– Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2005.– 158 с.
 • Організація сільськогосподарського виробництва. Горлачук В.В., Березівський П.С., В’юн В.Г., Песчанська І.М Сохнич А.Я., Чмир С.М., Кіщак І.Т. Навч. посібник з грифом МОНУ для студентів і викладачів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації. – Миколаїв: Вид-во “ІЛІОН”, 2005.– 360 с.
 • Правове регулювання земельних відносин. Горлачук В.В., Янчук В.П., Сохнич А.Я., Песчанська І.М., Скорий М.В. Навч. посібник з грифом МОНУ для студентів і викладачів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації.– 2 вид. доп. та перероб. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2005.– 238 с.
 • Земельний менеджмент. Горлачук В.В., Песчанська І.М., Скороходов. В.А. Навч. посібник з грифом МОНУ для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавництво: «Професіонал», 2006.- 192 с.
 • Управління земельними ресурсами: регулювання земельних відносин. Сохнич А. Я., Горлачук В. В., Наход А. В., Песчанська І. М., Смолярчук М. В. Навчальний посібник: Львів: ПП «Арал», 2008, 256 с.
 • Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Навчальний посібник з грифом МОНУ: Миколаїв: Видавництво Іліон, 2010.-263 с.
 • Геодезія: Навч. Посібник/ Горлачук В.В., Семенчук І.М., Анисенко О.В., Мацко П.В.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.- 252 с.

Методичні розробки

 • Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Менеджмент»// Горлачук В.В., Песчанська І.М., Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, Миколаїв – 2010. – 35 с.
 • Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» та виконання контрольної роботи Песчанська І.М.,Лазарєва О.В.Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2011. 65 с.
 • Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи спеціаліста з напрямів підготовки: 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування». Горлачук В.В., Песчанська І.М Миколаїв; Вид-во ПСІ, 2009. – 54 с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання практичних занять з дисципліни «Управління земельними ресурсами». Горлачук В.В., Песчанська І.М Песчанська О.В. Миколаїв: Вид-во Південнославянського інституту ВНЗ «КСУ»ЗАТ, 2010. – 30 с.
 • Типова навчальна програма з курсу «Управління земельними ресурсами» з грифом МОНУ /Рекомендовано Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України/ Горлачук В.В., Песчанська І.М. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 11 с.
 • Даниленко А.С., Горлачук В.В., Янчук В.П., В’юн В.Г., Песчанська І.М., Сохнич А.Я. Управління відтворенням і збереженням родючості грунту у контексті сталого розвитку природокористування: научное издание . -2-е вид., допов. та перероб. Миколаїв: Іліон, 2004 . – 40 с.
 • Горлачук В.В., Песчанська І.М. Землевпорядкування на ландшафтній основі. Лекція. ПСІ КСУ Миколаїв, – 2003. – 26 с.
 • Горлачук В.В., Песчанська І.М. Управління земельними ресурсами. Навчальна програма для вищих навчальних закладів освіти III- VI рівнів акредитації зі спеціальності 8.070904 «Землевпорядкування і кадастр», 2005. – 12 с.

Наукові статті ВАК

 • Песчанська І. Розвиток земельного маркетингу в умовах ринкової економіки // Вісник Львівського державного аграрного університету: Землевпорядкування і земельний кадастр. — 1998. — № 6. — С. 176-179.
 • Песчанська І. М. Критеріальна модель земельного менеджера в контексті управління земельними ресурсами // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць: В 3 т. — Вип. 184. — Т. III. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. — 230 с.
 • Горлачук В.В., Песчанська І.М. Удосконалення моделі формування й реалізації земельної політики в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 188: В 4 т. – Т. II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 289-294.
 • Песчанська І.М. Розвиток земельного менеджменту у контексті глобалізації економіки України // Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених 30-31 травня 2003. Миколаїв – Очаків: У 2 т. – Т. 2. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 33-37. 0,34 друк. арк.
 • Розвиток і функціонування системи законодавчого забезпечення раціонального землекористування //Наукове видання Вид-во: “Українські технології”, Львів, 2005.– С. 186-196.
 • Теоретичні положення концепції комплексного екологічного управління //Науково-методичний журнал: вид-во МДГУ ім. Петра Могили, випуск 25, 2005, Т.38.– С. 139-142.
 • Удосконалення моделі формування й реалізації земельної політики в Україні// Проблеми та шляхи оптимізації економічних та екологічних взаємовідносин у сталому розвитку Причорноморського регіону. Матеріали наукового зібрання, присвяченого пам’яті В.І. Вернадського. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. С. 98-100.
 • Теоретичні аспекти інноваційного розвитку землекористування// Наукові праці: Науково-методичний журнал. -Т.64.- Вип. 51. Економічні науки.- Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 162-166
 • Еволюція відносин людини та природи: проблеми та стратегія розвитку// Науково-методичний журнал: вид-во МДГУ ім. Петра Могили, випуск 38, 2006, Т.51.– С. 45-48
 • Розвиток ризик-контролінгу в системі менеджменту підприємства// Науково-методичний журнал: Регіональна культура в умовах глобалізації.- Вид-во «Україна»,  Випуск 2, Миколаїв, 2009.- С. 285-266
 • Аксіологія менеджменту в підприємницькій діяльності// Бізнес-навігатор, №2 (23), 2011.- С. 127-133
 • Інноваційний підхід до формування конкурентних переваг аграрних підприємств// Науково-методичний журнал Наукові праці Чорноморського державного університету Вип. 149, т. 161 Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2011, С. 13-19
 • Семенчук І.М. Трансформаційні процеси розвитку соціально-орієнтованого ринку земельних паїв// Наукові праці: наук.-метод. журн. Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили,Вип. 177. т. 189 Економіка.- Миколаїв, – с. 128-135
 • Семенчук І.М. Розвиток системи управління конкурентоспроможністю підприємства в кризових ситуаціях//Науково-виробничий журнал. Бізнес-навігатор Вип.№1(30) Бізнес – Навігатор. – Херсон, 2013. – № 1 (30). – С.243-247.
 • Семенчук І.М. Концепція адвокатування конкуренції як нова комунікативна форма розвитку громадянського суспільства//Науково-виробничий журнал. Бізнес-навігатор Вип. №2(34).– Херсон, 2014. – С.159-161.
 • Semenchuk I. М. Management of protected areas and objects of natural reserve fund under socio-ecological economic convergence // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. № 9–10 September–October.- Vienna, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014.- С. 281-284
 • Semenchuk I. М. Practical issues of the regional development of the protected territories and objects of the natural reserve fund // Вектор науки. Тольяттинский государственный университет. Серия: Экономика и управление. Самарская область, г. Тольятти,  № 3(18).- С. 66-68
 • Семенчук І.М. Як подолати драматичні обвали у сільськогосподарському землекористуванні // Наукові праці: наук.-метод. журн. Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили,Вип. 267. т. 279 Економіка.- Миколаїв, – С. 92-96
 • Семенчук І.М. Трансформаційні процеси розвитку соціально-орієнтованого ринку земельних паїв// Наукові праці: наук.-метод. журн. Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили,Вип. 263. т. 275 Економіка.- Миколаїв, – С. 113-119

Події та оголошення


січня
30
Економічний клуб: Кіномистецтво і трошки футболу

30 січня 2019 року з 15.30 по 17.00 проходитиме засідання Економічного клубу, який діє при Факультеті економічних наук. Цього разу засідання буде ще цікавішим, ніж зазвичай! Адже буде охоплено і кіно, і футбол! У першій частині зустрічі багаторазовий спікер клубу …

січня
27
ЧНУ імені Петра Могили запрошує на день відкритих дверей

27 січня 2019 р. з 10:00 по 14:00 в Чорноморському національному університеті ЧНУ імені Петра Могили пройде день відкритих дверей.

січня
18
Запрошуємо на День професій до ЧНУ імені Петра Могили

День професій ЧНУ імені Петра Могили Щорічно практично перед всіма випускниками шкіл постають питання: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «Які предмети  ЗНО здавати ?» тощо. Це  хвилює  не тільки школярів, а і їхніх батьків. Чорноморський національний університет імені Петра Могили має …