Семенчук Ірина Миколаївна


кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили

семенчук

Освіта та професійний шлях

В 1997 р. Ірина Миколаївна закінчила Український державний морський технічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація –  інженер-економіст, спеціальність – менеджер у виробничій сфері.

Захист дисертацій

2004 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, на тему: «Розвиток земельного менеджменту» в ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», м. Київ

Звання

2008 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри економіка підприємства

 

Наукові інтереси: фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми соціально-економічного розвитку продуктивних сил України

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: irina.semenchuk@chdu.edu.ua

Телефон: (0512) 47- 77-97

 

Наукові публікації

 

Монографії

 • Наукові і методологічні основи управління земельними ресурсами: монографія.- Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’юн В.Г. Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – 237 с.
 • Управління природно-заповідними територіями: монографія/ Гаркуша О.М., Горлачук В.В., Песчанська І.М., В’н В.Г. / За ред. В.В. Горлачука В.В.-Миколаїв: Іліон, 2010. – 188 с.
 • Управління рекреаційними територіями: монографія / О. М. Гаркуша, В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. Г. Вюн. За ред. В.В. Горлачука. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 236 с.
 • Організаційно-економічний аспект управління сільськогосподарським землекористуванням: монографія/ В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, М. В. Мозгова За ред. В.В. Горлачука В.В..-Миколаїв: Іліон, 2012. – 180 с.
 • Організаційно-економічні засади управління процесом раціоналізації використання земель в аграрній сфері: монографія/ В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О.В. Лазарєва За ред. В.В. Горлачука В.В.-Миколаїв: Іліон, 2014.-214 с.
 • Розвиток сільських територій: монографія/ за редакцією В. В. Горлачук.-Миколаїв: Іліон, 2015.-382 с.

Підручники

 • Управління землекористуванням. Горлачук В.В., Гаркуша О.М. В’юн В.Г.,  Песчанська І.М Демченко Д.М., Підручник з грифом МОНУ для студентів і викладачів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації.- Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2006.- 376 с.
 • Управління земельними ресурсами Горлачук В. В., В’юн В. Г., Песчанська І. М., Сохнич А. Я. та інші. Підручник з грифом МОНУ для студентів і викладачів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації. – 2 вид. доп. та перероб.- Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО Піча В.М., 2006.– 443с.
 • Моніторинг земель. Сохнич А., Богіра М., Горлачук В., Солярчук Д., Песчанська І. Підручник з грифом МОНУ.- За ред. А. Я. Сохнич ; АН вищої школи України, Академія економічних наук України, Міжнародна академія наук екології і безпеки життєдіяльності, Львівський національний аграрний ун-т. – Л. : Компанія “Манускрипт”, 2008. – 264 с.
 • Моніторинг земель. Сохнич А.Я., Багіра М., Горлачук В.В., Солярчук Ю.Д., Песчанська І.М Підручник.- Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 190 c.
 • Управління земельними ресурсами. Горлачук В.В., В’юн В.Г., Песчанська І.М Сохнич А.Я. Підручник з грифом МОНУ / За ред. д. е. н., проф.  Горлачука В. В., 2-ге вид., випр.. і переробл., – 2009. –  443 с.

Навчальні посібники

 • Правове регулювання земельних відносин. Горлачук В.В., Песчанська І.М Навч. посібник з грифом МОНУ для студентів вищих навчальних закладів.– Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2005.– 158 с.
 • Організація сільськогосподарського виробництва. Горлачук В.В., Березівський П.С., В’юн В.Г., Песчанська І.М Сохнич А.Я., Чмир С.М., Кіщак І.Т. Навч. посібник з грифом МОНУ для студентів і викладачів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації. – Миколаїв: Вид-во “ІЛІОН”, 2005.– 360 с.
 • Правове регулювання земельних відносин. Горлачук В.В., Янчук В.П., Сохнич А.Я., Песчанська І.М., Скорий М.В. Навч. посібник з грифом МОНУ для студентів і викладачів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації.– 2 вид. доп. та перероб. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2005.– 238 с.
 • Земельний менеджмент. Горлачук В.В., Песчанська І.М., Скороходов. В.А. Навч. посібник з грифом МОНУ для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавництво: «Професіонал», 2006.- 192 с.
 • Управління земельними ресурсами: регулювання земельних відносин. Сохнич А. Я., Горлачук В. В., Наход А. В., Песчанська І. М., Смолярчук М. В. Навчальний посібник: Львів: ПП «Арал», 2008, 256 с.
 • Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Навчальний посібник з грифом МОНУ: Миколаїв: Видавництво Іліон, 2010.-263 с.
 • Геодезія: Навч. Посібник/ Горлачук В.В., Семенчук І.М., Анисенко О.В., Мацко П.В.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.- 252 с.

Методичні розробки

 • Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Менеджмент»// Горлачук В.В., Песчанська І.М., Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, Миколаїв – 2010. – 35 с.
 • Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» та виконання контрольної роботи Песчанська І.М.,Лазарєва О.В.Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2011. 65 с.
 • Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи спеціаліста з напрямів підготовки: 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування». Горлачук В.В., Песчанська І.М Миколаїв; Вид-во ПСІ, 2009. – 54 с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання практичних занять з дисципліни «Управління земельними ресурсами». Горлачук В.В., Песчанська І.М Песчанська О.В. Миколаїв: Вид-во Південнославянського інституту ВНЗ «КСУ»ЗАТ, 2010. – 30 с.
 • Типова навчальна програма з курсу «Управління земельними ресурсами» з грифом МОНУ /Рекомендовано Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України/ Горлачук В.В., Песчанська І.М. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 11 с.
 • Даниленко А.С., Горлачук В.В., Янчук В.П., В’юн В.Г., Песчанська І.М., Сохнич А.Я. Управління відтворенням і збереженням родючості грунту у контексті сталого розвитку природокористування: научное издание . -2-е вид., допов. та перероб. Миколаїв: Іліон, 2004 . – 40 с.
 • Горлачук В.В., Песчанська І.М. Землевпорядкування на ландшафтній основі. Лекція. ПСІ КСУ Миколаїв, – 2003. – 26 с.
 • Горлачук В.В., Песчанська І.М. Управління земельними ресурсами. Навчальна програма для вищих навчальних закладів освіти III- VI рівнів акредитації зі спеціальності 8.070904 «Землевпорядкування і кадастр», 2005. – 12 с.

Наукові статті ВАК

 • Песчанська І. Розвиток земельного маркетингу в умовах ринкової економіки // Вісник Львівського державного аграрного університету: Землевпорядкування і земельний кадастр. — 1998. — № 6. — С. 176-179.
 • Песчанська І. М. Критеріальна модель земельного менеджера в контексті управління земельними ресурсами // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць: В 3 т. — Вип. 184. — Т. III. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. — 230 с.
 • Горлачук В.В., Песчанська І.М. Удосконалення моделі формування й реалізації земельної політики в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 188: В 4 т. – Т. II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 289-294.
 • Песчанська І.М. Розвиток земельного менеджменту у контексті глобалізації економіки України // Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених 30-31 травня 2003. Миколаїв – Очаків: У 2 т. – Т. 2. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 33-37. 0,34 друк. арк.
 • Розвиток і функціонування системи законодавчого забезпечення раціонального землекористування //Наукове видання Вид-во: “Українські технології”, Львів, 2005.– С. 186-196.
 • Теоретичні положення концепції комплексного екологічного управління //Науково-методичний журнал: вид-во МДГУ ім. Петра Могили, випуск 25, 2005, Т.38.– С. 139-142.
 • Удосконалення моделі формування й реалізації земельної політики в Україні// Проблеми та шляхи оптимізації економічних та екологічних взаємовідносин у сталому розвитку Причорноморського регіону. Матеріали наукового зібрання, присвяченого пам’яті В.І. Вернадського. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. С. 98-100.
 • Теоретичні аспекти інноваційного розвитку землекористування// Наукові праці: Науково-методичний журнал. -Т.64.- Вип. 51. Економічні науки.- Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 162-166
 • Еволюція відносин людини та природи: проблеми та стратегія розвитку// Науково-методичний журнал: вид-во МДГУ ім. Петра Могили, випуск 38, 2006, Т.51.– С. 45-48
 • Розвиток ризик-контролінгу в системі менеджменту підприємства// Науково-методичний журнал: Регіональна культура в умовах глобалізації.- Вид-во «Україна»,  Випуск 2, Миколаїв, 2009.- С. 285-266
 • Аксіологія менеджменту в підприємницькій діяльності// Бізнес-навігатор, №2 (23), 2011.- С. 127-133
 • Інноваційний підхід до формування конкурентних переваг аграрних підприємств// Науково-методичний журнал Наукові праці Чорноморського державного університету Вип. 149, т. 161 Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2011, С. 13-19
 • Семенчук І.М. Трансформаційні процеси розвитку соціально-орієнтованого ринку земельних паїв// Наукові праці: наук.-метод. журн. Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили,Вип. 177. т. 189 Економіка.- Миколаїв, – с. 128-135
 • Семенчук І.М. Розвиток системи управління конкурентоспроможністю підприємства в кризових ситуаціях//Науково-виробничий журнал. Бізнес-навігатор Вип.№1(30) Бізнес – Навігатор. – Херсон, 2013. – № 1 (30). – С.243-247.
 • Семенчук І.М. Концепція адвокатування конкуренції як нова комунікативна форма розвитку громадянського суспільства//Науково-виробничий журнал. Бізнес-навігатор Вип. №2(34).– Херсон, 2014. – С.159-161.
 • Semenchuk I. М. Management of protected areas and objects of natural reserve fund under socio-ecological economic convergence // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. № 9–10 September–October.- Vienna, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014.- С. 281-284
 • Semenchuk I. М. Practical issues of the regional development of the protected territories and objects of the natural reserve fund // Вектор науки. Тольяттинский государственный университет. Серия: Экономика и управление. Самарская область, г. Тольятти,  № 3(18).- С. 66-68
 • Семенчук І.М. Як подолати драматичні обвали у сільськогосподарському землекористуванні // Наукові праці: наук.-метод. журн. Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили,Вип. 267. т. 279 Економіка.- Миколаїв, – С. 92-96
 • Семенчук І.М. Трансформаційні процеси розвитку соціально-орієнтованого ринку земельних паїв// Наукові праці: наук.-метод. журн. Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили,Вип. 263. т. 275 Економіка.- Миколаїв, – С. 113-119

Події та оголошення


березня
31
До уваги вступників! Контактнi данi приймальної комісії на період карантину

Шановні вступники та батьки! На період карантину з питань щодо вступної кампанії 2020 року звертайтеся за номером телефону: +38 (066) 165-50-19 або письмово на електронну пошту приймальної комісії: chdupruyom@gmail.com та групу у Facebook (понеділок – п`ятниця: з 09:00 до 17:00).