Кафедра олімпійського та професійного спорту - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра олімпійського та професійного спорту


Кафедра олімпійського та професійного спорту – випускова кафедра факультету фізичного виховання і спорту для спеціальності «Спорт», яка була створена 1 вересня 2014 року.

Основна діяльність кафедри полягає в організації та здійсненні навчально-виховного процесу з підготовки тренерів з обраного виду спорту та вчителів фізичної культури.

В процесі вивчення комплексу навчальних дисциплін студенти спеціальності «Спорт» набувають таких вмінь та навичок:

 • ефективно використовувати загальні та специфічні методичні принципи побудови процесу фізичного виховання і спортивного тренування;

 • організовувати заняття з різних видів спорту, груп загальної фізичної підготовки;

 • досконало володіти різноманітними формами занять з фізичного виховання та спортивного тренування;

 • визначати рівень розвитку і фізичних якостей окремої особи та оцінювати її у відповідності до програми підготовки та вікових нормативів;

 • формувати поставу і вдосконалювати будову тіла засобами фізичного виховання і спортивного тренування;

 • використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання при проведенні занять;

 • володіти навичками страхування і застосовувати їх під час виконання фізичних вправ особами, що займаються;

 • прогнозувати бажані результати навчально-тренувального процесу на основі врахування закономірностей адаптації щодо тренувальних впливів;

 • користуючись навчальним планом і навчальною програмою з фізичної культури, враховуючи матеріально-технічну базу закладу, складати документи планування (план-графік навчально-виховного процесу на рік, робочий план, конспекти занять);

 • користуючись нормативними документами готувати документацію щодо планування навчально-тренувального процесу (перспективний план, річний план-графік, мезоцикли і мікроцикли різних типів, плани тренувальних занять);

 • планувати стратегію і тактику змагальної діяльності, враховуючи стан спортсмена, склад суперників, особливості суддівства, спосіб проведення змагань;

 • підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення показників підготовленості осіб у відповідності до їхніх вікових і кваліфікаційних особливостей та специфіки виду спорту.

Склад кафедри:

Анатолій Олександрович Авраменко –член-кореспондент АН України, доктор медичних наук (патофізіологія), професор, завідувач проблемною лабораторією з питань хронічного хелікобактеріоза, лікар – гастроентеролог, ендоскопіст вищої категорії, автор 263-х наукових публікацій, в тому числі 2-х монографій – «Хелікобактеріоз» (2004 р.) та «Виразкова хвороба (нариси клінічної патофізіології)» (2008 р.), 1-го навчального посібника і 15-ти патентів на винаходи і корисні моделі з діагностики та лікування хронічного хелікобактеріоза. Провідний автор нової теорії виразкоутворення – теорії «їдкого лужного плювка» (аміачно-лужного пошкодження) (Авраменко А.О., Гоженко А.І., 2007). Стаж науково-дослідницької роботи з проблеми хронічного хелікобактеріоза – 22 роки. Останні 3 роки на базі Центру прогресивної медицини та реабілітації «Rea + Med» проводяться активні дослідження з діагностики та створення нових схем по лікуванню передракових станів слизової шлунка (атрофії, товстокишкової метаплазії, дисплазії), де медикаментозне лікування, яке виключає застосування інгібіторів протонної помпи, поєднується з озонотерапією.

Ніла Казімірівна Казімірко – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Результати наукових пошуків висвітлено у більш ніж 300 наукових працях, з яких 20 монографій, 5 підручників, 10 методичних розробок до практичних занять.

Сергій Вікторович Латишев – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, майстер спорту міжнародного класу. Закінчив Донецький державний університет, 2000 рік. Спеціальність – «Фізична культура і спорт», кваліфікація – вчитель фізичної культури і спорту. У 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему «Науково-методичні основи індивідуалізації підготовки борців».

Ігор Валентинович Головченко – кандидат біологічних наук, доцент (б.в.з.). Закінчив Херсонський державний університет, 2004 р. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію «Електрофізіологічні та гемодинамічні особливості головного мозку дітей 8-12 років з порушенням рухової активності центрального походження» за фахом 03.00.13 – «Фізіологія людини та тварин». Автор 22 наукових праць.

Світлана Іванівна Данильченко – кандидат медичних наук, доцент. Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут, 1991 р. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію “Різниці у зовнішній будові верхньощелепної артерії” за фахом 14.03.01 – «Нормальна анатомія». Автор 220 друкованих робіт. Співавтор 10 навчальних посібників.

Андрій Анатолійович Чернозуб – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Програми тренувальних занять в атлетизмі, що побудовані залежно від індивідуальних властивостей м’язової маси спортсменів», спеціальність 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт». Автор близько 100 наукових праць.

Карен Ваганович Абрамов – заслужений тренер України з плавання, доцент

(б.в.з.), нагороджений грамотою Кабінету Міністрів України.

Микола Семенович Ільїн – заслужений тренер України з плавання,

доцент (б.в.з.).

Ганна Володимирівна Тітова – майстер спорту з акробатики, викладач.

 

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»