Кафедра цивільного та кримінального права і процесу - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра цивільного та кримінального права і процесу


1. Стисла інформація про кафедру:

тел.: 75-55-62

каб.: 2-301

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 0304 «Право» зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство». Кваліфікація, що присвоюється, –  спеціаліст з правознавства. Строк навчання: 1 рік

 

Висока соціальна та політична значимість професії юриста в сучасному суспільстві визначає особливе відношення до формування вимог щодо його підготовки. Спеціалісти з правознавства мають неухильно застосовувати закон на основі конституційних положень, аналізувати судову та іншу правозастосовну практику, бути професійно та морально готовими захищати права людини й громадянина.

Підготовлені фахівці в межах програми спеціаліста з правознавства мають можливість працювати за спеціальністю на таких посадах, як юрисконсульт, адвокат, прокурор, слідчий, суддя, нотаріус, а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного спрямування, так і тих, що функціонують у різноманітних сферах суспільного життя.

Студенти, які навчаються в ЧДУ ім. Петра Могили за напрямом підготовки 7.03040101 «Правознавство», поглиблено вивчають фахові дисципліни Адвокатура України, Складання процесуальних документів, Компаративістика, Юридична психологія, Право соціального забезпечення, Інформаційне право, Право інтелектуальної власності, Договірне право, Адміністративний процес, Актуальні проблеми протидії насильству в сім`ї, Теоретичні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень та інші.

На юридичному факультеті ЧДУ імені Петра Могили викладання навчальних дисциплін забезпечують кафедра цивільного та кримінального права і процесу, кафедра історії та теорії держави і права, кафедра конституційного та адміністративного права і процесу та інші кафедри університету.

До підготовки спеціалістів з правознавства залучений потужний кадровий потенціал: 3 доктори юридичних наук, професори та 12 кандидатів юридичних наук, доцентів.

2. Склад кафедри:

Шведова

Ганна Леонідівна Шведова у 2001 році закінчила з відзнакою Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. З 2001 по 2003 роки працювала на посадах помічника адвоката, консультанта Господарського суду Миколаївської області. З 2003 по 2006 роки навчалась в аспірантурі МДГУ ім. П. Могили і працювала викладачем кафедри історії та теорії держави і права. З 2007 року переведена на посаду старшого викладача кафедри історії та теорії держави і права. У 2013 році захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України кандидатську дисертацію на тему «Корупція (політико-кримінологічне дослідження)» за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право». З 2013 року переведена на посаду доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу. З 2014 року призначена на посаду завідувача кафедри цивільного та кримінального права і процесу, в червні 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри. Викладає дисципліни «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право». Автор 40 наукових праць, в тому числі однієї монографії. Сфера наукових досліджень: актуальні питання протидії корупційній, організованій злочинності в Україні. Результати наукових досліджень доповідались на 25 наукових конференціях і семінарах, в тому числі 18 міжнародних та 2-х закордонних. Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами за значні досягнення в науково-дослідній діяльності, відзначена подякою Міністерства освіти і науки України 08.08.2014 року. Є членом  ВГО «Асоціація кримінального права».

Блага

Алла Борисівна Блага. У 1995 р. закінчила Українську державну юридичну академію за спеціальністю «правознавство», присвоєна кваліфікація спеціаліста юриста. У липні 2000 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» за темою «Кримінологічні особливості жіночої злочинності в Україні». У січні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» за темою «Насильство в сім’ї: кримінологічний вимір, детермінація, запобігання». Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін з 2006 р. Сфера наукових інтересів: дотримання прав людини; запобігання насильству в сім’ї; жіноча злочинність; запобігання злочинності. Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами. Під її керівництвом захистили дисертаційні дослідження Корягіна А. М., Гладкова Є. О. Автор близько 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання) : монографія. – Х., 2014; Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї : навч.-метод. посібн. (у співавт.). – К., 2012; Проблема ґендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми (у співавт.). – К., 2009; Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» : науково-практичний коментар (у співавт.). – Х., 2003; Кримінологія. (Загальна частина): навчальний посібник (у співавт.). – Х., 2010; Кримінологія. (Особлива частина): навчальний посібник (у співавт.). – Х., 2011. Національний тренер з протидії насильству в сім’ї. За підтримки ПРООН, ЮНІСЕФ, Фонду народонаселення ООН провела низку тренінгів щодо підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань попередження насильства щодо жінок та дітей, а також запобігання насильству в сім’ї працівниками правоохоронних органів (м. Полтава, м. Хмельницький, м. Запоріжжя, м. Харків та Харківська обл.). Є членом Спілки юристів України, Кримінологічної асоціації України, ВГО «Асоціація кримінального права».

Січко

Дмитро Сергійович  Січко у 2000 році закінчив Одеську національну юридичну академію. В 2001 році закінчив з відзнакою магістратуру державної служби Одеської національної юридичної академії. З 2001 по 2004  рік – навчання в аспірантурі Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. З 2005 року викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. В 2006 році захистив у спеціалізованій вченій раді юридичного факультету Львівського національного університету імені І.Франка дисертацію «Правова природа договору лізингу в Україні” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Автор 30 наукових праць і 3 навчальних, методичних і практичних посібників.

Шаповалова

Ольга Іванівна Шаповалова.  У 1978 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова), спеціальність за дипломом – юрист (диплом Г -ІІ № 07945). Кандидат юридичних наук з 2005 року. Дисертацію на тему «Проценти у грошових зобов’язаннях (цивілістичні аспекти)» захистила 24 червня 2005 р. у спеціалізованій раді Одеської національної юридичної академії, номер диплома ДК № 031262. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації  – 12 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня: 01.09.1998 – 30.08.1999 – викладач кафедри правознавства Українського державного морського технічного університету; 01.09.1999 – 28.06.2002 – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова; 22.10.2002 – 09.08.2003 – старший викладач кафедри правознавства Миколаївського державного університету; 1.09.2003 – 11.04.2005 – старший викладач кафедри правознавства Миколаївського державного університету; 11.04.2005 – 19.08.2005 – доцент кафедри правознавства Миколаївського державного університету; 01.09.2005 – 27.12.2007 – доцент кафедри загально-правових наук Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили; 27.12.2007 – 10.12.2008 – переведена на посаду доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили; 10.12.2008 – по теперішній час доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Основні навчальні курси: «Договірне право»; «Господарський процес»; «Цивільний процес»; «Інтелектуальна власність». Під науковим керівництвом Ольги Іванівни Шаповалової були підготовлені та захищені курсові, дипломні роботи з курсів «Цивільне право України». Виданий навчальний посібник «Цивільне право України. Частина І.» (отримав гриф «Рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (лист № 1.4/18-Г-1933 від 30.05.2007 р.)

Є членом науково-методичної ради юридичного факультету. Має 24 публікації, з них 21 наукового (13 в фахових виданнях), 2 навчально-методичного характеру та 1 навчальний посібник з грифом МОН. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 14 праць, з них 11 наукових статей (5 статей в фахових виданнях), 2 навчально-методичних посібника та 1 навчальний посібник з грифом МОН. Брала участь у 16 конференціях, у тому числі 3 міжнародних.

Мамчур

Людмила Володимирівна Мамчур

У 1996 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського  державного університету  імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», диплом ЛА ВЕ № 001745, виданий 28 червня 1996 р.

З 1996 року розпочала викладацьку діяльність.

З 1997 р. пр. 2000 р. навчалася в аспірантурі Львівського державного університету  імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право. Цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право».

27 жовтня 2006 р. у спеціалізованій раді Львівського національного університету імені Івана Франка захистила дисертацію на тему «Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект)».

Кандидат юридичних наук з 2007 року, диплом ДК № 040001 від 15 березня 2007 року.

Має 20 публікацій, з них 18 наукового та 2 навчально-методичного характеру. Брала участь у 20 наукових  конференціях.

Серед наукових інтересів – цивільне право, право інтелектуальної власності, інформаційне право, альтернативне судочинство.

У грудні 2010 р. Вченою радою ЧДУ ім. П.Могили затверджена тема докторської дисертації «Договори у сфері надання телекомунікаційних послуг».

Тунтула

Олександра Сергіївна Тунтула

У 2005 р. закінчила Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

25.09.2013 року захистила у спеціалізованій вченій раді Національної академії прокуратури України дисертацію по темі «Отримання і форми оперування доказами у кримінальному провадженні України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09  – «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

З 01.09.2008 року по 01.10.2013 року – старший викладач, а з 01.10.2013 року по цей час –  доцент кафедри цивільного і кримінального права та процесу юридичного факультету Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Автор біля 80 наукових робіт, у тому числі 30 навальних посібників.

У складі міжвідомчого науково-дослідного колективу працює над теорологією юриспруденції та над теорологією антикримінальних відомостей у частині розробки концепції міждисциплінарного ступеневого сутнісного видового поділу практичних дій в анти кримінальному судочинстві, концепції причетного та нейтрального вироку тощо.

Результати своєї наукової діяльності оприлюднила на близько 60 науково-практичних конференціях та на інших подібних наукових заходах.

Вовчук

Альона Анатоліївна Вовчук. 

З 25 жовтня 2012 року по теперішній час – завідувач кабінету кафедри «цивільного та кримінального права і процесу», юридичний факультет.

Закінчила у 2010 році Чорноморський державний університет імені Петра Могили і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Соціологія» та здобула кваліфікацію бакалавра з соціальної роботи.

Закінчила у 2011 році Чорноморський державний університет імені Петра Могили і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію спеціаліста з соціальної роботи.

Закінчила у 2012 році Чорноморський державний університет імені Петра Могили і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію магістра державного управління з відзнакою.

3. Історія розвитку:

Історія розвитку кафедри цивільного та кримінального права і процесу бере початок зі створення в 1999 році у Миколаївській філії НУ КМА кафедри правознавства. Після створення у 2001 році факультету правничих наук засновано окрему кафедру галузевих правових наук, а 26 жовтня 2006 року засіданням Вченої ради університету (протокол № 2(44)) та наказом ректора № 234/К від 31 жовтня 2006 року перейменовано на кафедру цивільного та кримінального права і процесу. У різні періоди часу кафедрою завідували доцент, кандидат юридичних наук В. О. Ситник; доцент кандидат юридичних наук Л. В. Мамчур; професор, доктор юридичних наук О. А. Кириченко. Свого часу на кафедрі працювали такі відомі вчені, як: професор, доктор юридичних наук В. П. Ємельянов; професор, доктор юридичних наук В. М. Коссак; професор, доктор юридичних наук В. Л. Мусіяка; професор, доктор юридичних наук В. М. Стратонов. У співпраці з такими провідними вченими, як академік, доктор юридичних наук О. М. Костенко, родом з Миколаївщини; професор, доктор юридичних наук Р. О. Стефанчук, доктор юридичних наук В. Л. Костюк забезпечувалось проведення плідної наукової роботи кафедри.

До складу сучасної кафедри цивільного та кримінального права і процесу входять наступні викладачі: завідувач кафедри – доцент, кандидат юридичних наук Г. Л. Шведова; професор, доктор юридичних наук А. Б. Блага; декан юридичного факультету, доцент, кандидат юридичних наук Д. С. Січко; доцент, кандидат юридичних наук Л. В. Мамчур, доцент, кандидат юридичних наук О. І. Шаповалова; доцент кандидат юридичних наук О. С. Тунтула. В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу в напряму теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень сфери цивільного, кримінального, господарського права і процесу. Свого часу під керівництвом професора О. А. Кириченка розроблено понад 100 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції; під науковим керівництвом академіка О. М. Костенка, професора В. М. Коссака та доктора юридичних наук В. Л. Костюка захищено три кандидатські дисертації. Сьогодні продовжується науково-дослідна робота кафедри в рамках розробленої теми юридичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняного державо- і правотворення», затвердженої вченою радою університету (протокол № 3(45) від 09.11.2006 р.). Робота проводиться у тісній співпраці з Київською, Харківською, Одеською, Львівською, Івано-Франківською науковими школами цивільного та кримінального права і процесу, у зв’язку з чим регулярно відбуваються спільні наукові конференції, семінари, видаються потужні збірки наукових праць. Співробітництво з такими провідними навчальними закладами України, як Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, державні університети внутрішніх справ у м. Львові, м.

Харкові та м. Одесі, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, сприяє консолідації спільних зусиль університетів на підвищення якості правової освіти в Україні. У зв’язку з цим особлива увага на кафедрі приділяється роботі зі студентами, постійна та наполеглива співпраця з якими дає можливість посідати перші сходинки у щорічних студентських змаганнях та олімпіадах з різних правових дисциплін.

Поряд із науковою роботою професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Інституту післядипломної освіти та інших факультетів університету  навчальних дисциплін  Цивільне право, Цивільний процес, Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Кримінологія, Господарське право, Договірне право, Корпоративне право, Сімейне право, Інформаційне право, Аграрне право, Земельне право, Екологічне право та інших, забезпечує необхідну підготовку курсових та дипломних робіт. Викладачами кафедри проводяться щорічні стажування та підвищення кваліфікації в різних навчальних закладах та установах України (НДІ Інтелектуальної власності НАН України, НДЕКЦ УМВС в Миколаївській області) та за сприяння міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ.

Юр. 1 Юр. 2

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …