Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу


  1. Стисла інформація:

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу   Чорноморського державного університету – каб. 2-302, тел. – 50-05-54;

Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще у перших роках функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної акредитаційної комісії України від 16 червня 2004 року. Опираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ ім. Петра Могили  Л.П.  Клименка від  6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було  перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ ім. Петра Могили.

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів юридичного та інших факультетів, інституту післядипломної освіти ЧДУ імені Петра Могили, а саме: конституційне право України, судові та правоохоронні органи, адміністративне право, державне право зарубіжних країн, права людини та їх захист, фінансове право, податкове право, міжнародне публічне право, проблеми забезпечення конституційних прав людини, актуальні проблеми конституційного права України на сучасному етапі державотворення.

Тематика роботи кафедри – проблеми конституційного та адміністративного права і процесу на сучасному етапі державотворення України.

  1. Склад кафедри

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечує потужний, енергійний та перспективний колектив фахівців:

 

  1. Леонід Романович Грицаєнко – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, прокурор Чорнобильського району, заступник директора Департаменту адміністрування судів Міністерства юстиції України, директор Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівного складу Міністерства юстиції України, радник міністра юстиції України.
  2. Оксана Петрівна Ковалевська – доктор державного управління, к.ю.н., в.о. доцента, адвокат.
  3. Алла Анатоліївна Коваль – заступник завідувача кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, майор міліції запасу.
  4. Олександр Володимирович Синьов – кандидат юридичних наук, доцент, майор міліції запасу. адвокат, регіональний координатор зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Миколаївській області, майор міліції.
  5. Інна Анатоліївна Кравченко – кандидат юридичних наук, ст. викладач.
  6. Олена Миколаївна Чернетченко – кандидат юридичних наук, ст. викладач, капітан податкової служби запасу, адвокат.
  7. Ольга Євгенівна Колодочка – завідувач кабінету кафедри, аспірант  кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету, викладач кафедри.

Грицаенко

Леонід Романович Грицаєнко– завідувач кафедри конституційного та адміністративного права і процесу, академік Академії наук вищої школи України, радник міністра юстиції України (2001-2003 рр.) доктор юридичних наук, професор (б.в.з.). У 1975 р. Л. Р. Грицаєнко став студентом Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського, який закінчив із відзнакою. З 1979 до 1983 р. Леонід Романович обіймав посади слідчого та заступника прокурора Києво-Святошинського району Київської області. У серпні 1983 р. його призначили прокурором Чорнобильського району Київської області. Протягом 1986-1988 рр. він брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.У 1988 р. Л. Р. Грицаєнко став старшим помічником прокурора Київської області з організаційних питань і контролю виконання, а в 1989 р. – начальником слідчої частини прокуратури Київської області. У 1992 р. призначений заступником прокурора, в 1995 р. – прокурором Броварського району Київської області, а в 1997 р. – прокурором із питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства Київської області. Леонід Романович удостоєний відзнак Генерального Прокурора СРСР, Прокурора УРСР, Генерального Прокурора України, прокурора Київської області. Протягом 2001-2003 рр. Л. Р. Грицаєнко був заступником директора Департаменту адміністрування судів Міністерства юстиції України, директором Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівного складу Міністерства юстиції України, радником міністра юстиції України. Упродовж 2004-2010 рр. Леонід Романович очолював кафедру нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, виконував обов’язки директора Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України.  У 2011 році обіймав посаду першого проректора Поліцейської фінансово-правової академії, того ж року переведений на посаду ректора зазначеної академії. У 2013 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за темою «Конституційно-правовий статус прокуратури України в контексті світового досвіду». Є автором понад 50 наукових праць, низки підручників, монографій та навчальних посібників.

Ковалевська

Оксана Петрівна Ковалевська– доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, в.о. доцента кафедри конституційного та адміністративного права і процесу. Оксана Петрівна Ковалевська у 1997 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію – юрист. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право і процес, інформаційне право» (12.00.07) за темою «Особливості приватизації комунальної власності в Україні». З 2012 по 2013 рік – навчання в докторантурі Академії муніципального управління м. Київ. В 2015 році захистила у спеціалізованій вченій раді Чорноморського державного університету імені П.Могили докторську дисертацію «Механізми реалізації державної житлової політики в Україні на різних рівнях управління” на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 12.00.02. Автор 1 одноосібної монографії, 21 статті в наукових фахових виданнях, 7 статей у закордонних виданнях.

Коваль

Алла Анатоліївна Коваль – заступник завідувача кафедри конституційного та адміністративного права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент. Алла Анатоліївна  Коваль народилась 7 лютого 1982 року в м. Херсон. У 2003 році закінчила Херсонський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність”, після чого  працювала слідчим слідчого відділу Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області, інспектором управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області. У 2004 році закінчила магістратуру Національного університету внутрішніх справ. У 2004-2008 була ад’юнктом ХНУВС.  З вересня 2004 по вересень 2011 працювала на посаді старшого викладача кафедри кримінального процесу Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. 27 вересня 2011 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Техніка формування норм права: кримінально-процесуальний аспект» (спеціальність 12.00.09 – «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»). Напрямки наукової діяльності А.А. Коваль – кримінальний процес та конституційне право. Є автором понад 40 наукових праць, 2 навчально-методичних посібників. Коло наукових інтересів – забезпечення прав людини при проведенні слідчих та негласних слідчих дій.

Синьов

Олександр Володимирович Синьов – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу.

1995 р. закінчив Харківську національну юридичну академію України за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію  юрист. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» (12.00.07) за темою «Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян». Тема докторської дисертації – «Адміністративно-правове забезпечення функціонування інститутів громадянського суспільства». Затверджена науковою радою Харківського національного університету внутрішніх справ у липні 2011 року. З 2014 року О.В. Синьов є регіональним координатором зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Миколаївській області. Є автором більше 50 наукових праць.

Кравченко

Інна Анатоліївна Кравченко – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права і процесу. У 2005 році закінчила навчання в Херсонському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію спеціаліст. У 2009 році закінчила навчання в Київському національному університеті внутрішніх справ і отримала освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію магістр. 25 січня 2012 році у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна” захистила кандидатську дисертацію на тему “Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі в Україні” та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Є автором більше 10 наукових праць.

Чернетченко

Олена Миколаївна Чернетченко – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права і процесу. Народилася 29 вересня 1986 року в селі Привільному Баштанського району Миколаївської області. В 2008 році закінчила з відзнакою Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», звання – капітан податкової міліції. В 2009 році закінчила НУДПСУ і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». В 2012 році закінчила Національний університет державної податкової служби України і отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2010 року навчалась в аспірантурі Національного університету державної податкової служби України, в 2015 році захистила дисертацію в Національному авіаційному університеті за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. Наукові інтереси: соціально-правовий захист населення, міжнародно- правові стандарти прав людини. Є автором більше 15 наукових праць.

Колодочка

Ольга Євгенівна Колодочка – завідувач кабінету кафедри конституційного та адміністративного права і процесу, аспірант  кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету, викладач кафедри конституційного та адміністративного права і процесу. Народилась 26 січня 1990 року у м. Чернігові. У 2012 році закінчила юридичний факультет Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, та отримала кваліфікацію спеціаліст –  юрист. Є автором більше 10 наукових праць. Коло наукових інтересів – роль держави у подоланні стигми та дискримінації.

  1. Історія становлення кафедри

Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще у перші роки функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної Акредитаційної Комісії України від 16 червня 2004 року. Спираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ ім. Петра Могили Л.П.  Клименка від  6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було  перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ ім. Петра Могили.

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів юридичного та інших факультетів, інституту післядипломної освіти ЧДУ імені Петра Могили, а саме: конституційне право України, судові та правоохоронні органи, адміністративне право, державне право зарубіжних країн, права людини та їх захист, фінансове право, податкове право, міжнародне публічне право, проблеми забезпечення конституційних прав людини, актуальні проблеми конституційного права України на сучасному етапі державотворення.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми конституційного та адміністративного права і процесу, забезпечення конституційних прав людини у кримінальному судочинстві на сучасному етапі державотворення України. Результатами наукової роботи кафедри є видання монографій та навчальних посібників за авторства О.В. Синьова та О.М. Чернетченко з адміністративного права, А.А. Коваль та Л.Р. Грицаєнка  з конституційного права, О.П. Ковалевської з проблем державного управління.

Упродовж минулих років викладачі кафедри забезпечили складання державних іспитів з конституційного та адміністративного права і процесу студентами-випускниками бакалаврської програми з правознавства, а також успішну підготовку та захист кваліфікаційних робіт за тематикою конституційного та адміністративного права студентами-випускниками програми підготовки спеціалістів-правознавців.

Кафедра тісно співпрацює з юридичним факультетом Запорізького Національного Університету, Херсонського державного університету, НУК ім. Адмірала Макарова, інститутом держави і права МНУ iм. В.О. Сухомлинського та іншими навчальними закладами України. Необхідно також відмітити широку міжнародну співпрацю кафедри: результати наукової діяльності працівників публікуються у наукових виданнях Білорусі, Молдови, США а також країнах Західної Європи.

Під час викладання дисциплін викладачі спираються не тільки на загальнотеоретичні положення, а й на практичний досвід у сфері захисту прав людини. Це є закономірним, адже О.В. Синьов є регіональним координатором зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Миколаївській області,  А. А. Коваль – колишній слідчий органів внутрішніх справ, О.М. Чернетченко, О.П. Ковалевська, Л.Р. Грицаєнко є практикуючими адвокатами. Кафедра успішно забезпечує підвищення кваліфікації та стажування викладачів інших вузів та здійснює підготовку аспірантів.

У ході своєї діяльності кафедра конституційного та адміністративного права і процесу тісно взаємодіє з громадськими організаціями. В рамках співпраці організовує круглі столи та семінари щодо проблем захисту фундаментальних прав незахищених верств населення, правового навчання та виховання населення.

Окремо необхідно зазначити, що викладачами кафедри  налагоджено зв’язки із судами загальної юрисдикції, які є базами проходження практики студентів. Працівники судів надають суттєву допомогу у набутті майбутніми фахівцями практичних навичок та закріпленні теоретичних знань отриманих на заняттях.

За період існування кафедри завідувачами були кандидат юридичних наук, доцент В.М. Сущенко, кандидат юридичних наук, доцент О.В. Синьов

У різні часи на кафедрі працювали  досвідчені професіонали, серед яких: кандидат юридичних наук, доцент В.М. Сущенко, кандидат юридичних наук, доцент О.П. Сікорський, кандидат юридичних наук, доцент Д.Д. Коссе, кандидат юридичних наук., доцент І.В. Дмитриченко , Н.М. Лазарєва, Ю.М. Синьова, які зробили значний внесок у розвиток та становлення кафедри.

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу активно реалізує концепцію діяльності університету, яка має на меті продовження славетних традицій Києво–Могилянської Академії у всебічному розвитку особистості студента, виховання компетентних та професійних юристів у дусі поваги до закону, здатних ефективно вирішувати виклики, які стоять перед суспільством та державою.

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …