Кафедра історії та теорії держави і права - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра історії та теорії держави і права


1. Стисла інформація про кафедру:
email:[email protected]
Кафедра розташована:2-й корпус, кімн. 2-303
тел. (0512) 76-55-61

Кафедра готує студентів за спеціальністю 081 «Право» першого рівня вищої освіти (бакалаврський). Навчальний план спеціальності «Право» передбачає вивчення студентами факультету дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (юридична деонтологія, теорія держави та права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, судові та правоохоронні органи, конституційне право України, державне право зарубіжних країн, адміністративне право, фінансове право, цивільне право, сімейне право, кримінальне право, трудове право, кримінальний процес, цивільний процес, криміналістика, міжнародне публічне право, господарське право, аграрне право, земельне право, господарський процес, судова медицина та психіатрія, житлове право, кримінально-виконавче право, кримінологія, корпоративне право, банківське право, права людини та їх захист, нотаріат України та ін.), а також дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки та циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки (історія України, історія української культури, філософія, англійська мова, українська мова, основи інформатики, безпека життєдіяльності, політологія, соціологія, логіка, основи економічної теорії тощо).

2. Склад кафедри:

Лісна email:[email protected]

Іванна Стефанівна Лісна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Чорноморського державного університету імені Петра Могили

У 1987 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» (диплом ДК № 002545 від 10.02.1999 р.). Тема дисертації: «Становлення державності на Західноукраїнських землях». Захист проходив у Львівському державному університеті ім. І. Франка. На даний момент є доцентом кафедри історії та теорії держави і права (атестат 02ДЦ № 002095 від 17.06.2004 р.). Є автором понад 100 наукових публікацій, брала участь у наукових конференціях, у тому числі міжнародних.

Результатами наукової роботи останніх років доцента є видання монографій та навчальних посібників: Лісна І. С. Складання процесуальних документів: [навчальний посібник] / І. С. Лісна, О. М. Мгалоблішвілі, А. М. Мерненко. – Миколаїв. – 2013. – 268 с.; Лісна І. С. Становлення державності в Україні (1917 – 1922 рр.): [монографія у 2-х частинах] / І. С. Лісна. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. Ч. 2. – 2014. – 444 с.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, судова риторика, юридична компаративістика, адвокатура України, складання процесуальних документів.

Валецька  email: [email protected]

Оксана Валеріївна Валецька – заступник завідувача кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 1996 році закінчила з відзнакою Миколаївський державний педагогічний інститут, здобула кваліфікацію вчитель російської мови та літератури, практичний психолог в системі освіти. З 1996 по 1999 роки працювала практичним психологом. У 2000 році закінчила з відзнакою Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, здобула кваліфікацію юриста. З 1999 року по 2002 рік працювала юрисконсультом, а згодом старшим юрисконсультом Корабельного відділення Промінвестбанку у Миколаївській області. З 2002 року по 2004 рік – викладач ВМУРОЛ «України», а з 2004 року по 2007 рік навчалася у аспірантурі МДГУ імені Петра Могили, одночасно викладала «Трудове право України» у цьому ж університеті. У 2009 році успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.05 – «Трудове право та право соціального забезпечення» на тему «Правове регулювання оплати праці». У 2011 році отримала звання доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу.

Основний напрям наукових досліджень – трудове право та право соціального забезпечення. Автор понад 60 наукових робіт, серед яких монографія та три навчально-методичні практикуми. Взяла участь у науково-практичних конференціях, у тому числі і міжнародних.

З 2007 року є членом Української асоціації фахівців трудового права та бере активну участь у роботі асоціації, очолює Миколаївський осередок. У 2008 року пройшла навчання у Національній академії державного управління при Президентові України в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів та отримала посвідчення трудового арбітра, має публікації у Бюлетені Національної служби посередництва і примирення.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: трудове право, юридична психологія, право соціального забезпечення, професійна відповідальність юриста, правознавство.

Ковальова  email: [email protected]

Світлана Григорівна Ковальова – кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили

У 1998 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний університет за спеціальністю «Всесвітня історія», кваліфікація – вчитель всесвітньої історії.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень (диплом ДК № 026156 від 10.11.2004 р.). Тема дисертації: «Еволюція судової системи та судочинства на українських землях Великого князівства Литовського». Захист проходив у Одеській національній юридичній академії. На даний момент є доцентом кафедри історії та теорії держави і права (атестат 12ДЦ № 023105 від 17.06.2010 р.)

Результатами наукової роботи викладача є видання монографій та навчальних посібників: Ковальова С. Г. Судебник великого князя Казимира 1468 року.: Монографія. – Миколаїв,  2009; Ковальова С.Г. Історія держави і права зарубіжних країн у запитаннях та відповідях. Навчальний посібник. – Миколаїв, 2010.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: теорія держави і права, основи римського права, юридична деонтологія, історія політико-правових вчень про державу і право.

Коновалов  email: [email protected]

Володимир Васильович Коновалов 1981 р. закінчив з відзнакою Волгоградську Вищу слідчу школу. З 1981р. по 2000 р. працював в експертно-криміналістичній службі УМВС України в Миколаївській області. З листопада 2000 р. по серпень 2001 р. завідувач кабінету криміналістики, а з вересня 2001 р. по січень 2014 р. – старший викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу, з січня 2014 р. – старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Для забезпечення навчального процесу вивчення дисциплін, які викладає, підготував конспекти лекцій з курсів та навчально-методичні матеріали, що вийшли друком, з таких дисциплін: криміналістика, кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: аграрне право, земельне право, екологічне право, криміналістика.

Панченко  email: [email protected]

Сніжана Сергіївна Панченко – старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 2000 р. закінчила  Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство» та отримала  кваліфікацію – юрист.

З 2016 року є аспіранткою кафедри Цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

Основний напрям наукових досліджень – конституційне право, право ЄС, права людини і громадянина.  Є автором більше ніж 15 – ти наукових статей та більше 10 тез наукових конференцій.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: право Європейського Союзу, правознавство.

Міщенко  email: [email protected]

Марія Володимирівна Міщенко – старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 2007 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, здобула кваліфікацію юриста.

У вересні 2007 року стала здобувачем кафедри Цивільного права № 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Основний напрям наукових досліджень – цивільне та сімейне право, правочини за участю малолітніх та неповнолітніх осіб. Є автором близько 15 наукових публікацій, приймала участь у близько 20 наукових заходах, у тому числі міжнародних.

З березня 2009 року працює на посаді приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: нотаріат України.

Деміда  email: [email protected]

Марія Андріївна Деміда – аспірантка кафедри історії та теорії держави і права ЧДУ ім. Петра Могили.

У 2009 році здобула базову вищу юридичну освіту в Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили, отримала диплом бакалавра з відзнакою. У червні 2011 року закінчила з відзнакою Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права. В листопаді 2012 року стала аспірантом кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.

Основний напрям наукових досліджень – історія держави і права, історія суду та правосуддя в Україні, теоретичні уявлення про роль суду і правосуддя в 20-30-х рр. ХХ ст. Автор більш ніж 15 наукових публікацій, в тому числі, англійською мовою, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, тренінгів, сертифікованих курсів. Серед іншого, учасник 17th UNAFEI UNCAC Training Programme on “Effective Measures to Prevent and Combat Corruption – Focusing on Identifying, Tracing, Freezing, Seizing/Confisceting and Recovering Proceeds of Corruption”, організованої Японським агентством міжнародного розвитку в жовтні-листопаді 2014 року в м. Токіо, Японія. В рамках програми працювала над доповіддю “Strengthening the Capacity and Integrity of Criminal Justice Authorities and their Personnel”. Випускник програми з питань судового адміністрування Університету штату Мічиган (США), що відбулася в березні-червні 2015 року в м. Києві за підтримки  Проекту USAID “Справедливе правосуддя”, Державної судової адміністрації України та Національної школи суддів України. За результатами програми презентувала підсумковий проект на тему “Підвищення авторитету працівників суду”.  Представник від України на семінарі « The Consumption of Judicial Images » (25-26 червня 2015 р., м. Лондон, Великобританія) у формі презентації в секції « Judicial Communications : Promoting user understanding and generating confidence » .

З листопада 2009 року працювала на посаді помічника судді Комсомольського районного суду м. Херсона,  з грудня 2013 року до лютого 2016 року – керівником апарату того ж суду.

В 2012 році висловлено подяку  ТУ ДСА України в Херсонській області   за високі досягнення у праці, зразкове виконання посадових обов`язків та високу професійну майстерність, а в 2014 році нагороджена почесною грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов`язків.

Тітаренко  email: [email protected]

Анатолій Анатолійович Тітаренко – аспірант кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 2015 році закінчив юридичний факультет Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.

Основний напрям наукових досліджень – міжнародне право та державне управління, захист прав людини та міжнародно-правові принципи та гарантії. Є автором близько 20 наукових публікацій.

З липня 2015 року по березень 2016 року працював юристом територіального осередку політичної партії в Миколаївській області.  З березня 2016 року працює помічником-консультантом народного депутата України.

Василенко

Ольга Вікторівна Василенко – завідувач кабінету кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

3. Історія становлення:

Історія кафедри історії та теорії держави і права бере свій початок у 2006 році. На первісному етапі існування факультету правничих наук відповідно до рішення Вченої Ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 29 червня 2006 року № 798/К «Про закріплення викладачів за кафедрами» було створено кафедру загально-правових наук.

Наказом від 11 вересня 2006 року відповідно до рішення Вченої ради від 07.09.2006 р. факультет правничих наук було перейменовано у юридичний факультет, а вже в жовтні того ж року кафедра загально-правових наук була перейменована  на кафедру історії та теорії держави і права (відповідно до рішення Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» та наказу від 31 жовтня 2006 року № 234/К «Про перейменування кафедр на юридичному факультеті»).

За період існування кафедри історії та теорії держави і права завідувачами кафедри були: кандидат юридичних наук,  доцент Світлана Григорівна Ковальова, кандидат юридичних наук, доцент Віктор Олександрович Ситник, кандидат юридичних наук, доцент Іванна Стефанівна Лісна.

Нині до складу кафедри історії та теорії держави і права входять (2015-2016 н. р.):

  • Іванна Стефанівна Лісна – завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
  • Світлана Григорівна Ковальова – к.ю.н., доцент
  • Оксана Валеріївна Валецька – к.ю.н., доцент
  • Володимир Васильович Коновалов – старший викладач
  • Сніжана Сергіївна Панченко – старший викладач
  • Марія Володимирівна Міщенко – старший викладач (за зовнішнім сумісництвом), нотаріус
  • Марія Андріївна Деміда – аспірантка
  • Анатолій Анатолійович Тітаренко – аспірант.

Вчені кафедри здійснюють широку програму науково-дослідних робіт у різних сферах юридичної науки. Наукова тема кафедри – актуальні проблеми вітчизняного державо і право творення.

На базі кафедри історії та теорії держави і права  Чорноморського державного університету ім. П.Могили діє Юридична клініка «V E R I T A S».

Юридична клініка створена на виконання Указу Президента України від 18.10.2001 року №992/2001 “Про національну програму правової освіти населення”, типового положення “Про юридичні клініки вищих навчальних закладів”, Статуту ЧДУ ім. П. Могили.

Починаючи з першого набору студентів-юристів виникла ідея створення юридичної клініки для практичного застосування майбутніх знань, для підготовки вже під час перших кроків на ниві юриспруденції висококваліфікованих кадрів, безперечно і для подолання психологічного бар’єру перед дорослим життям у якості фахівця зі спеціальності «Право».

Юридичну клініку очолює кандидат юридичних наук, доцент Іванна Стефанівна Лісна. До її складу входять консультанти – студенти 4-5 курсів юридичного факультету, волонтери – студенти 1–3 курсів. Допомогу у наданні практичних порад і консультацій здійснюють куратори – викладачі-практики.

Консультанти Юридичної клініки надають безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення з таких галузей права: цивільне, сімейне, житлове, земельне, соціальне забезпечення.

Також при кафедрі діє Науковий історико-правовий гурток «Скіфія», який очолює доцент, кандидат юридичних наук Іванна Стефанівна Лісна, переважно до гуртка входять студенти 1 та 2 курсу юридичного факультету.

Гурток також має власну стіннівку, де публікуються основні заходи, звіти про ці заходи. До статей стіннівки додаються фотокартки з засідань та мандрівок гуртку. Члени Наукового історико-правового гуртку «Скіфія» досліджують сторінки української історії та права.

За роки існування кафедра тісно співпрацює з іншими кафедрами університетів України: Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний авіаційний університет «Аеро: повітряне і космічне право»; кафедра теорії та історії права НУК ім. адмірала Макарова; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; РУДН; Філія Російської академії народного господарства та державної служби у м. Липецьку, Міжнародний гуманітарний університет та ін.

 

 

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …