Зміст навчання - ЧНУ iм. Петра Могили

Зміст навчання


Навчальні програми

Бакалаврат:

Історія та археологія

Програма передбачає формування базових уявлень про категоріальний апарат спеціальності викладача історії та розуміння значення історичної науки для суспільства. Студенти оволодівають методами спостереження, опису, класифікації, синтезу, аналізу, та отримують уявлення про основні історичні процеси в світі та Україні. Програма розвиває здатність застосовувати основні методи аналізу історичних процесів, організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; навчає веденню ділових комунікацій у професійній сфері, надає знання з основ ділового спілкування та розвиває уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Програма бакалаврату передбачає вивчення аналізу конкретних ситуацій міжнародних відносин на підставі історичного, дипломатичного, економічного, правового підходів; використання в комунікаціях, бесідах правил дипломатичного протоколу та етикету; застосування на практиці теоретичних положень для аналізу міжнародних економічних відносин, міжнародних зв’язків підприємств, установ та організацій регіону з іноземними державами; провадження прямого і зворотного перекладу документів з іноземної мови. Студенти засвоюють основи планування проведення інформаційно-аналітичних робіт; підготовки документів для дипломатичної комунікації (в т.ч. – довідок, проектів, та інших ділових документів). Окрім того, майбутні бакалаври навчаються враховувати правові засади при здійсненні діяльності; виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служби; використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій;  та застосовувати правила дипломатичного протоколу та етикету.

 

Магістратура:

Історія та археологія

Програма для магістрів спрямована на оволодіння категоріальним апаратом спеціальності «історик, викладач», розуміння значення історичної науки для суспільства. Надає знання актуальних проблем з історії, етнології, педагогічної майстерності та Болонського процесу; теоретичних, практичних, інструментальних компонентів спеціальних курсів з історії, археології, етнології, джерелознавства, історіографії та методики; та сутності основних проблем історії і сучасного буття народу України. Розвиває здібності до застосування основних методи аналізу історичних процесів; організації роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; та уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

В межах програми для магістрів фахівці отримують поглиблені знання з обраної спеціальності, зокрема, з моделювання ситуації у сфері міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої політики; прогнозування можливі наслідки подій міжнародного характеру; проведення міжнародно-політичні аналітичні дослідження зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та правового характеру; та ефективної обробки документів зарубіжних агенцій, вітчизняних і зарубіжних аналітичних структур. Окрім того, програма передбачає вивчення іноземної мови для проведення прямого і зворотного перекладу документів.

 

Дисципліни

Кафедра історії

Актуальні проблеми історії України

Дидактика історії

Інтелектуальна історія Європи

Історія історичної науки

Історія Росії та СРСР

Історія (слов’янських) країн

Історія України

Методи історичних досліджень

Музеэзнавство

Нова та новітня історія Західної Європи і Америки

Основи наукових досліджень

Соціальна антропологія

Спеціальні історичні дисципліни

Спецкурс з джерелознавства, історіографії, методики

Спецкурс з історії

Спецкурс з краєзнавства

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

Актуальні проблеми зовнішньої політики країн АТР

Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці

Актуальні проблеми міжнародних відносин у ХХ – ХХІ столітті

Аналіз та прогнозування зовнішньої політики

Вступ до спеціальності Геополітика та геостратегія

Дипломатичне та консульське право

Зв’язки з громадськістю у міжнародних відносинах

Зовнішня політика країн Азії

Зовнішня політика країн Західної Європи

Зовнішня політика Росії та країн СНД

Зовнішня політика та дипломатія України

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

Історія міжнародних відносин (1789-1945 рр.) Історія міжнародних відносин (до 1789 р.)

Історія науки і техніки

Історія політичних вчень

Історія релігій

Історія української дипломатії

Конфліктологія та теорія переговорів

Країнознавство

Міжнародна інформація

Міжнародна та європейська безпека

Міжнародні відносини та світова політика

Міжнародні організації

Міжнародні системи та глобальний розвиток

Науковий семінар (Теорія міжнародних відносин у наукових дослідженнях)

Основи дипломатії

Основи економічної теорії

Регіональні проблеми у міжнародних відносинах

Світова економіка та міжнародні економічні відносиниСвітова політика сучасності

Сучасна дипломатія

Кафедра політології

 

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»