Зміст навчання - ЧНУ iм. Петра Могили

Зміст навчання


Історія факультету комп’ютерних наук ЧДУ ім. Петра Могили нерозривно пов’язана з розбудовою університету. Факультет було створено у лютому 1996 р. Першим деканом комп’ютерного факультету з лютого 1996 р. було призначено кандидата технічних наук, доцента Ю. А. Батрака. Саме він вперше розробив разом з доктором педагогічних наук, професором О. П. Мещаніновим навчальний план спеціальності 080404  – «Інтелектуальні системи прийняття рішень», а потім затвердили його разом з ректором Л. П. Клименком у Міністерстві освіти і науки України в травні 1996 р. За цим планом в серпні 1996 р. було здійснено перший набір студентів факультету комп’ютерних наук.

Керівництво МФ НаУКМА, розуміючи важливість використання в сучасному інформаційному суспільстві передових комп’ютерних технологій, з першого дня створення університету постійно приділяло значну увагу розвитку факультету комп’ютерних наук та загальній інформатизації університету.

В 1997 р. було виграно грант на розбудову Internet в МФ НаУКМА. Керівник проекту – Ю. А. Батрак. На підставі цього було створено сучасний Internet-центр, який став базовим для Інформаційно-комп’ютерного центру університету.

З кінця травня 1997 р. по березень 1999 р. деканом факультету працював О. М. Трунов. В цей період була вперше розроблена концепція розвитку факультету комп’ютерних наук, були розроблені робочі програми з багатьох фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін. Продовжилось формування якісного професорсько-викладацького складу факультету. В цей період на факультеті починають працювати лауреат премії Ради Міністрів СРСР д.т.н., професор М. Т. Фісун, який очолив кафедру комп’ютерних технологій, к.т.н., доцент Б. О. Цибенко,к.т.н., доцент О. З. Фрідман.

З квітня 1999 р. по грудень 2004 р. деканом факультету працював д.т.н., професор В. М. Рябенький. З 1999 р. на факультеті почали працювати: д.т.н., професорЮ. П. Кондратенко, д.т.н., професор В. Я. Кутковецький, к.т.н., доцент І. О. Кравець.

У 2000 р. на факультеті відбувся перший випуск бакалаврів та пройдена акредитація зі спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень» на рівні бакалавра. У 2001 р. здійснено перший випуск спеціалістів та другий випуск бакалаврів. У цьому ж році була пройдена акредитація на рівні спеціаліста та пройдено ліцензування кваліфікаційного рівня магістра. У червні 2002 р. здійснено випуск перших магістрів спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та проведена акредитація за кваліфікаційним рівнем магістра.

Починаючи з 2007 року, на факультеті ведеться підготовка з двох напрямків: «Комп’ютерні науки», та «Комп’ютерна інженерія». З 2007 року на факультеті відкрито нову спеціальність – «Системне програмування».

Постійно вдосконалюється навчальний процес на факультеті. Навчальний план підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень», та «Системне програмування» у ЧДУ передбачає комплексну математичну, фундаментальну і професійну підготовку.

Значний внесок у становлення факультету як передового навчального осередку в галузі комп’ютерних наук своєю плідною та самовідданою працею роблять відомі вчені та співробітники університету професори М. Т. Фісун, Ю. П. Кондратенко, В. Я. Кутковецький, В. М. Лейфура, Л. М. Дихта, О. П. Мещанінов, О. П. Трунов, М. П. Мусіенко. Вагомий внесок в розбудову факультету комп’ютерних наук зробили свого часу професор В. М. Рябенький, доцент В. В. Драгоміров, доцент В. П. Черкасенко, професор І. І. Коваленко.

Професори і доценти факультету – автори підручників та навчальних посібників, більшість яких мають гриф Міністерства освіти і науки України. Активна наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу на факультеті.

Успішному навчанню на факультеті сприяють не лише кваліфіковані науково-педагогічні кадри, які створили свої напрями в наукових дослідженнях, але й належна навчально-матеріальна база. Це, в першу чергу, комп’ютерні класи, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. При кожній кафедрі створені та функціонують лабораторії.

Студенти факультету беруть активну участь і здобувають призові місця в олімпіадах зі спеціальності, міжнародних наукових конференціях студентів та молодих вчених. В 2002 та 2003 рр. команда студентів факультету стала переможцем фіналу європейського конкурсу, який організувала фірма «Siemens», Join Multimedia. За сприяння професора Ю. П. Кондратенка та представництва американської фірми «ALDEC» на факультеті комп’ютерних наук проводиться олімпіада з програмування на мовах Verilog та C++. 12 студентів факультету стали переможцями різних турів цих олімпіад та пройшли стажування у Польщі в представництві фірми. Враховуючи заслуги студентів факультету, фірма «ALDEC» надала ліцензії факультету на використання власних програмних продуктів.

З січня 2004 р. по 2014 р. на посаді декана факультету працював к.т.н., доцент О. П. Гожий. В 2004 р. в серії «Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили» виходить перший випуск наукового журналу «Комп’ютерні технології», включений до переліку ВАК в якому публікуються результати наукових досліджень співробітників факультету, а також відомих вчених з Києва та Південного регіону України.

З 2014 р. на посаді декана факультету працює д.т.н, професор М. П. Мусієнко. Закінчив у 1998 р. Черкаський інженерно-технологічний інститут. У 2006 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування у Одеському національному політехнічному університеті. У 2007 р. присвоєне вчене звання професора по кафедрі комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні Черкаського державного технологічного університету. З вересня 2009 р. працює у ЧДУ імені Петра Могили. Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації «За наукові досягнення» (2003).

На факультеті відкрита та працює аспірантура за такими напрямами: 05.13.06 –інформаційні технології; 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Зараз в аспірантурі навчаються 6 випускників факультету.

Нині факультет складається з трьох кафедр: інтелектуальних інформаційних систем (завідувач д.т.н., професор М. Т. Фісун), прикладної та вищої математики (завідувач д.ф.-м.н, професор А. Н. Хомченко), інформаційних технологій і програмних систем (завідувач д.т.н., професор В. Я. Кутковецький) Факультет має потужну матеріально-технічну базу, яка постійно розвивається. 12 сучасних комп’ютерних класів університету поєднані в комп’ютерну мережу ЧДУ.

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …